EN LV

Letonikas VII kongresa sekcijas

Laikā no 27. oktobra līdz 3. novembrim Rīgā un Liepājā norisināsies Letonikas VII kongresa sekcijas. 

 

LETONIKAS VII KONGRESA SEKCIJU SĒŽU PROGRAMMAS

 

Projekts Nr. 1.

Latvijas simts gadi: integratīvs skatījums uz vēsturi, valodu un kultūru (starptautiskajā kontekstā)

 

NEPĀRTRAUKTĪBAS DOKTRĪNAS PIEMĒROŠANA BALTIJAS VALSTU KONTEKSTĀ

Sekciju vada:   Tālavs Jundzis

Norises vieta: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Konferenču zāle, Raiņa bulvāris 19, Rīga

Norises laiks: 2. novembris

14.00–14.30    Uzrunas. Tālavs Jundzis, Ainārs Lerhis, Jānis Lazdiņš

14.30–16.00    Ziņojumi. Vada Kristīne Beķere

Ineta Ziemele. Nepārtrauktības teorijas problēmas starptautiskajās tiesībās

Tālavs Jundzis. Baltijas valstu nepārtrauktības jautājumi ANO

Eduards Bruno Deksnis. Diskusijas trimdā par atjaunotas Latvijas Republikas pārvaldību, 20. gs 50.–60. gadi

Kristīne Beķere. Trimdas politiskās akcijas pārvietoto personu nometnēs Vācijā

Jānis Pleps. 1944. gada 8. septembra Deklarācijas par Latvijas valsts atjaunošanu valststiesiskā nozīme

Jānis Lazdiņš. Tiesu nolēmumu ietekme uz īpašumu denacionalizāciju Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas de facto

16.00–17.00    Diskusija

 

Projekts Nr. 2.

Latvijas vēsture: kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā

 

SOCIĀLPOLITISKĀS NORISES LATVIJAS KULTŪRTELPĀ

Sekciju vada:   Daina Bleiere

Norises vieta: LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra Konferenču zāle, Kalpaka bulvāris 4, Rīga

Norises laiks: 30. oktobris

 

9.30-10.00                   Dalībnieku reģistrācija

10.00-10.30                 Ievadvārdi

                                    Ina Druviete, LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā

                                    Guntis Zemītis, LU LVI direktors, VPP Letonika projekta Nr. 2 vadītājs

 

Pirmā sēde: Vēstures avoti par Latvijas sociālpolitiskajām norisēm

10.30-10-50    Mārīte Jakovļeva. Kurzemes ev. lut. baznīca un latvieši pēc 16. gs. 2. puses – 18. gs. materiāliem LVVA

10.50-11.10    Muntis Auns. Vaku grāmatas kā demogrāfiskās vēstures avots

11.10-11.30    Anita Čerpinska. Rīgas mastu šķirotāju un pārcēlāju sūdzības Krievijas augstākās varas instancēs, 18. gs. vidus – 19. gs. sākums

11.30-11.50    Daina Bleiere. Franču grupas lieta 1951. gadā: LPSR Valsts drošības ministrijas izmeklētāju metožu atspoguļojums krimināllietās

11.50–12.00    Diskusija

12.00–13.00    Pārtraukums

 

Otrā sēde: Sociālpolitiskās norises Latvijā 20. gs.

13.00–13.20    Inna Gīle. Pašnāvības Latvijas armijā 1928. gadā

13.20–13.40    Juris Pavlovičs.  ''Lētais luksuss'' 20. gs. 30. gadu 2. puses Latvijas ikdienas dzīvē

13.40–14.00    Edvīns Evarts. Tautas veselība un farmakoloģija Otrā pasaules kara laikā Latvijā 1941– 1945

14.00–14.20    Dzintars Ērglis, Arturs Žvinklis. Padomiskie Līgo svētki (1945–1959)

14.20–14.40    Ineta Lipša. Ārzemnieki un padomju pilsones: satikšanās vietas Rīgas sociālajā ģeogrāfijā (1956–1963)

14.40               Diskusija

 

SOCIĀLPOLITISKĀS NORISES LATVIJAS KULTŪRTELPĀ (turpinājums)

Sekciju vada:   Gunita Zariņa

Norises vieta: LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra Konferenču zāle, Kalpaka bulvāris 4, Rīga

Norises laiks: 31. oktobris

 

Trešā sēde: Starpetniskās attiecības: teorētiskie aspekti

10.00–10.20    Guntis Gerhards. Etniskā antropoloģija: realitāte vai mīts?

10.20–10.40    Guntis Zemītis. Gotu jautājums Latvijas arheoloģijā

10.40–11.00   Ilze Boldāne-Zeļenkova. Starpetnisko attiecību izpēte etnoloģijā: SIEF 13. kongresa konteksts

11.00–11.20    Diskusija

 

Ceturtā sēde: Kultūrvēsturiskā mantojuma un vides starpdisciplinārā izpēte

11.20–11.40    Dardega Legzdiņa, Gunita Zariņa, Ilze Loze. Aboras apmetnes iedzīvotāju senā uztura un apbedījumu hronoloģijas problemātika

11.40–12.00    Normunds Jērums. Dzelzs rotadatas Tērvetes pilskalnā

12.00–12.20    Elīna Guščika. Vidējā dzelzs laikmeta līdzenie skeletkapi agrā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulaukos

12.20–12.40    Ieva Pīgozne. Starptautiskās modes ietekmes un daži latviešu līgavu vainagi 19. gadsimtā

12.40–13.00    Anete Karlsone. Starpetniskie aspekti nemateriālā kultūras mantojuma – krāsaugu lietojuma tradīcijā Latvijā 19. gs. beigas – 20. gs.

13.00               Diskusija

 

Projekts Nr. 3.

Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā

 

LATVIEŠU VALODAS PĒTĪJUMI 21. GADSIMTA ZINĀTNES KONTEKSTĀ

Sekciju vada:   Ilga Jansone

Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas Sēžu zāle, Akadēmijas laukums 1, II stāvs, Rīga

Norises laiks: 2. novembris

 

9.00–9.30        Reģistrācija

9.30–9.40        Atklāšana

 

1. sēde. Vada Ilga Jansone

9.40–10.00      Anta Trumpa. Atsevišķu tautību nosaukumi latviešu valodas 16., 17. gs. tekstos: latvieši, lietuvieši, krievi

10.00–10.20    Anna Frīdenberga. Vārddarināšanas modeļu salīdzinājums senajos tekstos un mūsdienu latviešu valodā

10.20–10.40    Anna Vulāne. Etimona deminutīvi latviešu valodā: derivatīvi semantiskais aspekts

10.40–11.00    Dace Markus. Sistēmiskums krāsu nominācijā bērnu valodā

11.00–11.30    Kafijas pauze

2. sēde (vada Anta Trumpa)

11.30–11.50    Ilze Auziņa, Normunds Grūzītis, Kristīne Levāne-Petrova, Gunta Nešpore-Bērzkalne, Baiba Saulīte. Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā

11.50–12.10    Gunta Nešpore-Bērzkalne, Lauma Pretkalniņa, Laura Rituma, Baiba Saulīte. Sintaktiski marķēts latviešu valodas korpuss

12.10–12.30    Ilga Jansone. Īpatnēji uzvārdi Vidzemē (pēc 1826. g. Vidzemes guberņas dvēseļu revīziju materiāliem)

12.30–12.50    Jānis Sīlis. Jēdziens “tulkojumzinātnes publikācija” kā pamatkritērijs Latvijas autoru teorētisko un lietišķo pētījumu klasifikācijā

12.50–13.50    Pusdienu pārtraukums

 

3. sēde. Vada Sanda Rapa

13.50–14.10    Vija Požarnova. Eiropas Savienības un Indijas Republikas valodas politikas raksturīgākās iezīmes

14.10–14.30    Dace Strelēvica-Ošiņa. Lībisko lingvonīmu līkloči: par dažiem nosaukumiem un pārpratumiem

14.30–14.50    Liene Markus-Narvila. Velna vārdi latviešu valodā

14.50–15.10    Ilga Migla. Dažu graudaugu nosaukumi latviešu valodā

15.10–15.40    Kafijas pauze

           

4. sēde. Vada Anitra Roze

15.40–16.00    Sintija Ķauķīte. Interpunkcijas stilistisks lietojums prozā un publicistikā: salīdzinošais aspekts

16.00–16.20    Iveta Pūtele. Latviešu terminoloģijas iezīmes 20. gs. 20. –30. gados

16.20–16.40    Agita Kazakeviča. „Nepilnīga burtene” un „ekscentrības kļūda” jeb Vārdkoptermini “Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcā”

16.40–17.00    Anitra Roze. “Pokémon Go” spēlētāju vārdi: dzimuma aspekts

 

Papildu informācija: latv@lza.lv

 

Projekts Nr. 4.

Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse

 

LITERATŪRZINĀTNES NOZARES SEKCIJA

Sekciju vada:   Benedikts Kalnačs, Pauls Daija

Norises vieta: Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāva zāle, Mūkusalas iela 3, Rīga

Norises laiks: 1. novembris

 

10.00–10.10    Ievadvārdi

1. sēde. Vada Eva Eglāja-Kristsone

10.10–10.30    Jānis Ozoliņš. Naratoloģijas sākotne Latvijā 20. gs. 80. gados: Harija Hirša un Broņislava Tabūna prozas teorijas izvērtējums

10.30–10.50    Signe Raudive. Sociālistiskā reālisma uzstādījumu reprezentācija latviešu padomju jauno autoru darbos (1945–1956)

10.50–11.10    Madara Eversone. Personību loma Rakstnieku Savienībā (1940-1944): Jānis Niedre

11.10–11.30    Anita Rožkalne. Ģeogrāfiskā un mentālā telpa Gundegas Repšes prozā

11.30–11.50    Diskusija

11.50–12.20    Kafijas pauze

 

2. sēde. Vada Artis Ostups

12.20–12.40    Gundega Grīnuma. Lozanna Aspazijas un Raiņa paralēlajās biogrāfijās

12.40–13.00    Viktors Hausmanis. Radošās personības atspulgs Anšlava Eglīša vēstulēs

13.00–13.20    Inguna Daukste-Silasproģe. Kārļa Skalbes bēgļa ceļš uz Zviedriju: no individuāla pārdzīvojuma līdz kolektīvām atmiņām

13.20–13.40    Ieva E. Kalniņa. Neiepazītā Veronika Strēlerte: bērnības atmiņu tēlojumi

13.40–14.00    Diskusija

14.00–15.00    Pusdienu pauze

 

3. sēde. Vada Madara Eversone

15.00–15.20    Māra Grudule. Latviešu senākā perioda literatūras vēstures recepcija (1945–2015)

15.20–15.40    Pauls Daija. Kurzemes kalendārs “Veca un jauna laiku grāmata” tautas apgaismības ideju kontekstā (1763–1800)

15.40–16.00    Zigrīda Frīde. Ziņģe latviešu literatūras kontekstos (no Gotharda Frīdriha Stendera līdz Lapas Mārtiņam)

16.00–16.20    Maija Burima. Pašidentitāte un sociālā identitāte. Andreja Upīša romāns “Pēdējais latvietis” (1913)

16.20–16.40    Diskusija

16.40               Noslēgums

 

Papildu informācija: pauls.daija@lulfmi.lv

 

LITERĀRĀ MANTOJUMA RECEPCIJA UN JAUNRADE: DZIMUMDIFERENCES ASPEKTI

Sekciju vada:   Ausma Cimdiņa

Norises vieta: LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēka, Visvalža iela 4a (1. stāvs), Rīga

Norises laiks: 30. oktobris

 

11.00–11.10    Sekcijas atklāšanas uzrunas. Benedikts Kalnačs, Ausma Cimdiņa.

11.10–11.30    Ieva Kalniņa. Aspazija kā poētiskā prologa iedibinātāja latviešu dramaturģijā

11.30–11.50    Ilze Rūmiece.  Klasisko valodu akcenti Aspazijas lirikā

11.50–12.10    Vita Paparinska.  Roberta Hamerlinga romāns "Aspazija": teksts un tā pārcēlums latviešu valodā

12.10–12.30    Ludmila Sproģe, Iveta Narodovska. Aspazija – krievu literatūras tulkotāja

 

12.30–13.00    Kafijas pauze

13.00–13.20    Linda Grīnberga. Dzimumidentitātes motīvi mūsdienu latviešu īsprozā (Dace Rukšāne, Jana Egle)

13.20–13.40    Elīna Erdmane. Sievietes pasaules izjūta mūsdienu latviešu dzejā ( Andra Manfelde, Inga Gaile, Anna Auziņa)

13.40–14.00    Diāna Raugule. Jāņa Einfelda īsproza: dzimumdiferences aspekti

14.00-14.20     Anastasija Vedela. Nataļja Šroma. Sievietes tēla reprezentācijas Aspazijas dzejoļu krājumā “Kaisītas rozes”

 

 Papildu informācija: ausma.cimdina@lu.lv

 

Projekts Nr. 5.

Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma identifikācija un aktualizācija

 

GAISMA ĒNU GALERIJĀ: LATVIJAS MĀKSLAS VĒSTURES ZAUDĒJUMI UN ATRADUMI TOPOŠOS PĒTĪJUMOS

Sekciju vada:   Kristiāna Ābele

Norises vieta: Latvijas Mākslas akadēmijas 10. auditorija, Kalpaka bulvāris 13, Rīga

Norises laiks: 27. oktobris

 

11.00-11.20     Pulcēšanās un reģistrēšanās

11.20-11.30     Ievadvārdi. Kristiāna Ābele

 

Vada Kristiāna Ābele

11.30-12.00     Edīte Parute. Viduslaiku Rīgas iedzīvotāju tērpšanās paradumi 13.–16. gadsimtā: Lokālās modes ainas rekonstrukcijas mēģinājums

12.00-12.30     Daina Lāce. Reinholda Šmēlinga skices un projekti Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijā
12.30-13.00     Ilona Audere. Acu priekšā noslēptais. No jauna atrastie vitrāžu dārgumi Latvijas muzeju krātuvēs un funkcijas mainījušās ēkās

13.00-13.30     Katrīna Horsta. No pilīm līdz kolhozu ciematiem: Ernesta Štālberga Latvijas arhitektūras vēstures attēlu kolekcija Latvijas Valsts arhīvā

13.30-14.30     Pusdienu pārtraukums

 

Vada Daina Lāce

14.30-15.00     Edvarda Šmite. Vecas ēnas un jauni avoti stāstos par Johanu Heinrihu Baumani

15.00-15.30     Eduards Kļaviņš. Vēl viens aizmirsts Latvijas mākslinieks – Johans Ferdinands Blaževičs

15.30-16.00     Kristiāna Ābele. Svitenes gleznu galerija 19. gadsimtā un tās īpašniece Cecīlija fon Anrepa-Elmpta

16.00-16.30     Kafijas pārtraukums

 

Vada Kristiāna Ābele

16.30-17.00     Baiba Vanaga. Papildinājumi 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma Latvijas mākslinieču darbu “galerijai”

17.00-17.30     Zane Prēdele. Jāzepa Vītola portretu kolekcija: Zaudējumi un atradumi

17.30-18.00     Aija Brasliņa. Post scriptum Jaņa Rozentāla jubilejas gadam

18.00               Noslēgums

 

Katra referāta ilgums kopā ar diskusiju – pusstunda.

Darbosies mākslas vēstures grāmatu galds.

Papildu informācija: kristiana_abele@hotmail.com

 

Projekts Nr. 6.

Vērtību aspekti Letonikā

 

LETONIKA – VĒRTĪBU PĒTĪJUMI: FILOZOFISKĀS IDEJAS UN PERSONĪBAS

 

1. daļa. Letonika – vērtību pētījumi: filozofiskās idejas

Sekciju vada:   Velga Vēvere

Norises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulvāris 4, pirmā stāva zāle, Rīga

Norises laiks: 1. novembris

11.00–13.00   

Maija Kūle. Vērtību interpretācijas mūsdienu Latvijas sabiedrībā un filozofu atbildība

Rihards Kūlis. Vērtību kategorijas vieta un loma kultūrprocesu analīzē

Andris Hiršs. Vērtību teorijas kā reakcija uz filozofijas krīzi 19. gadsimtā

Velga Vēvere. Mūsdienu ētisko vērtību dilemmas

Māris Kūlis. Vājums kā vērtība mūsdienu Latvijas un Eiropas intelektuālajā telpā

 

14.30–16.30    

Igors Gubenko. Postmodernisma filozofiskā recepcija Latvijā: vērtību aspekts

Māra Rubene. “Rīgas filozofiskie īstenieki" vai "Rīga kā filozofiskā kairos toposs”

Maija Jankovska. Solidaritātes jēdziena kartējums: solidāras jūtas, normas un atbildība

Vladislavs Volkovs. Etnisko grupu komunikācija publiskajā telpā Latvijā

Jānis Vējš. Analītiskās filozofijas recepcija Latvijā – problēmas un rosinājumi

16.30–17.00    Diskusija

 

2. daļa. Letonika – vērtību pētījumi: personības

Sekciju vada:   Andrejs BalodisNorises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulvāris 4, pirmā stāva zāle, Rīga

Norises laiks: 2. novembris

 

11.00–13.30   

Raivis Bičevskis. Kultūra un dzīvība. Osvalda Špenglera un Ludviga Klāgesa filozofijas aktualitāte

Igors Šuvajevs. “Karls Gustavs Johmans un Latvija” vai “Valters Benjamins Rīgā”

Elvīra Šimfa. Martina Heidegera “Melno Burtnīcu” recepcija Latvijā

Uldis Vēgners. Huserla intersubjektivitātes risinājuma kritika: Celms, Jirgens un Hartmanis

Rinalds Zembahs. M. Merlo-Pontī darba latviskojuma problēmas

Andrejs Balodis. Eduarda Veidenbauma darba "Apcerējumi iz mehānikas" kultūrvēsturiskais konteksts

Ģirts Jankovskis. Pauls Šīmanis: Latvijas demokrātijas idejas sākotne kā Eiropas vērtība

Aija Priedīte-Kleinhofa. Feministiskais diskurss Mildas Palevičas rakstos

13.30–14.00    Diskusija

 

Papildu informācija: fsi@lza.lv

 

RELIĢISKĀ PIEREDZE VĒRTĪBU IZVĒLĒ

Sekciju vada:   Solveiga Krūmiņa-KoņkovaNorises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulvāris 4, pirmā stāva zāle, Rīga

Norises laiks: 2. novembris

 

14.30–16.30   

Svetlana Kovaļčuka. Kārsavas batjuška Viktors (Mamontovs): teologs un  rakstnieks

Māra Grīnfelde. Tolerances jēdziens Gustava Menšinga reliģijas filozofijā

Solveiga Krūmiņa-Koņkova. Valdemārs Reiznieks un viņa vīzija par Eiropas nākotnes reliģiju

Inese Runce. Katoļu ģimenes loma reliģiskās identitātes saglabāšanā padomju Latvijā

Nadežda Pazuhina. Strīds par ticību: vecticības apoloģētika Latvijas vecticībnieku diskusijās 20. gs. 20. un 30. gados

Māra Kiope. Vai ir iespējams runāt par misticisma tradīciju Latvijā?

16.30–17.00    Diskusija

 

Papildu informācija: fsi@lza.lv

 

DZĪVESSTĀSTI: NO INTERVIJAS LĪDZ TEKSTAM

Sekciju vada:   Ieva Garda-Rozenberga

Norises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulvāris 4, konferenču zāle otrajā stāvā, Rīga

Norises laiks: 1. novembris

 

11.00–13.30   

Vieda Skultāne. Dzīvesstāstu ētiskais kodols

Kaspars Zellis. No dzīvesstāsta uz vēsturi: Latvijas etnisko grupu piemērs

Ieva Garda-Rozenberga. (No)tvertā pagātne – dzīvesstāsts publikācijā.

Maruta Pranka. Individuālais un sociālais dzīvesstāsta intervijā

Dagmāra Beitnere-Le Galla. Altruisms un morālās izvēles jautājumi dzīvesstāstos

Edmunds Šūpulis. Padomju laiks man nerādās kā secīgs stāstījums: atmiņas sociālie rāmji dzīvesstāstu strukturēšanā

 

14.00–17.00   

Dace K. Bormane. Vēsture var nebūt, ģeogrāfija ir vienmēr: dzīvesstāsta ģeogrāfiskā vērtībnoteiksme

Aija Priedīte (PhD Emeritus, Stokholmas Universitāte). No “medniekstāstiem” līdz zinātniskam pētījumam

Maija Runce (PhD, Stokholmas Universitāte). Mutvārdu vēstures avoti vēstures pētnieka skatījumā

Ginta Elksne. Dzīvesstāsti dokumentāro liecību kontekstos: gadījumu izpēte.

Maija Krūmiņa. “Tulkojot” runāto vārdu rakstītajā: transkribēšanas interpretīvā daba

Baiba Bela. Dzīvesstāstu iespējas nabadzības un sociālās atstumtības izpētē

Māra Zirnīte. Kas ir laba intervija un kam tā lieti der

 

Papildu informācija: mara.zirnite@gmail.com

 

 

BALTIJAS UN ZIEMEĻVALSTU SADARBĪBA DZĪVESSTĀSTU PĒTĪJUMOS. NO PAGĀTNES UZ TAGADNI: MIGRĀCIJA, IDENTITĀTE UN INTEGRĀCIJA

 

Darba seminārs

Semināru vada: Māra Zirnīte

Norises vieta: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulvāris, konferenču zāle otrajā stāvā, Rīga

Norises laiks: 2. novembris plkst. 11.00–17.00

 

Papildu informācija: mara.zirnite@gmail.com

 

IDENTITĀTES UN VĒRTĪBU MEKLĒJUMI: DAUGAVPILS NOVADS

Sekciju vada:   Janīna Kursīte

Norises vieta: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža 4a, 221. telpa, Rīga

Norises laiks: 1. novembris

13.00–13.10    Konferences ievadvārdi

1. sēde. Vada Valentīns Lukaševics

13.10–13.25    Juris Urtāns. Rituālie akmeņi Augšzemes augšgala viduslaiku kapsētās

13.25–13.40    Maija Burima. Daugavpils novada kapsētu semiotika

13.40–13.55    Valentīns Lukaševičs. Sēļu kultūridentitāte

13.55–14.10    Janīna Kursīte, Roberts Ķipurs. Uniāti Daugavpils novadā

14.10–14.25    Svetlana Pogodina. Vecticībnieki Daugavpils novadā

14.25–14.40    Ilze Mileiko. Satikšana un sadzīvošana. Līdzīgais un dažādais

14.40–14.55    Eva Kasparenoka. Padomju laiks Daugavpils novada iedzīvotāju atmiņās

14.55–15.10    Rūta Šmite, Elīna Kursīte. Piederības sajūta Latvijai Daugavpils mazajos ciemos

15.10–15.40    Kafijas pauze

 

2. sēde. Vada Janīna Kursīte

15.40–15.55    Kristīne Rotbaha.  Palikšana un atgriešanās. Īpašums dzīvesstāstos Daugavpils novadā

15.55–16.10    Ingus Barovskis. Iekštelpu semiotika: Daugavpils novads

16.10–16.25    Jolanta Feldmane. Uzvārda maiņa kā identitātes transformācijas liecinātāja: Daugavpils novada piemērs

16.25–16.40    Indra Čekstere. Maizes cepšanas tradīcijas Daugavpils novadā

16.40–16.55    Jolanta Stauga. Par dažiem Daugavpils ekspedīcijā pierakstītajiem bērnu folkloras motīviem

16.55–17.10    Katrīna Kūkoja. Daugavpils novada etnoainava literatūrā

17.10–17.25    Uģis Nastevičs. Daugavpils tēls tviterī: Daugavpils novadā ģeomarķētu tvītu analīze mūsdienu folkloristikas kontekstā

17.25–17.40    Kristīne Pēča, Arta Krūze, Diāna Skuķe. Daugavpils novads Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes studentu acīm

17.40–17.55    Svens Pastars, Daniels Bukevics. Ekspedīcijas videomirkļi

17.55–18.30    Noslēguma diskusija pie kafijas tases

 

Papildu informācija: jolanta.stauga@lu.lv

 

LETONIKAS VII KONGRESA SEKCIJA LIEPĀJĀ

PIEMARES ĻAUDIS UN LIKTEŅI

Projekts Nr. 3. Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā

Projekts Nr. 4. Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse

 

Sekciju vada:   Ieva Ozola, Edgars Lāms

Norises laiks: 31. oktobris–2. novembris

 

31. oktobris

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja

 

16.00      Mākslas izstāžu atklāšana:

Dzintras Vīriņas ilustrācijas Ērika Kūļa bērnu literatūras darbiem

               Guntas Krastiņas personālizstāde “Piemares impresijas”

Rucavas bērnu mākslas studijas darbu izstāde (vad. Gunta Krastiņa)

 

1. novembris

Norises vieta: Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle “Vecliepājas rūķis”, Malkas iela 4, Liepāja

11.30–12.00    Reģistrēšanās

 Liepājas Universitātes grāmatu izstāde un tirdziņš

12.00–12.20    Konferences atklāšana

 

1. sēde Olafam Gūtmanim – 90. Vada Edgars Lāms

12.20–12.40    Anda Kuduma (LiepU HMZF, KHI). Jūrniecības un zvejniecības gēns literatūrā: divi Gūtmaņi

12.40–13.00    Gunta Smiltniece (LiepU HMZF). Gramatisko formu stilistiskās potences Olafa Gūtmaņa dzejā

13.00–13.20    Linda Zulmane (LiepU HMZF). Olafa Gūtmaņa dienasgrāmatas. Par dzeju un dzejniekiem

13.20–13.40    Ieva Liede (Liepājas J. Čakstes 10. vidusskola). Ceļš pie sevis (Olafa Gūtmaņa sarakste ar meitu vēstulēs)

13.4014.10    Kafijas pauze

 

2. sēde. Vada Daiga Straupniece

14.10–14.30    Brigita Bušmane (LU Latviešu valodas institūts, Rīga). Valodnieces pārdomas, aizverot Olafa Gūtmaņa grāmatu “Jūrmalciems”

14.30–14.50    Benita Laumane (LiepU KHI). Jūrmalciema mājvārdi Piemares kontekstā

14.50–15.10    Muntis Auns (LU Latvijas vēstures institūts, Rīga). Amati Kurzemes mājvārdos 18. gadsimta beigās

15.10–15.30    Edgars Lāms (LiepU HMZF, KHI). Alberta Caunes pilskalnu poēzija

15.30–15.50    Anita Helviga (LiepU HMZF, KHI). Literārās tradīcijas reģionālajā periodikā: lappuse “Daiļrade” Liepājas rajona laikrakstā “Ļeņina Ceļš” (20. gadsimta 60.–80. gados)

15.50–16.00    Pauze

16.00               Rakstu krājuma “Piemares ļaudis un likteņi” prezentācija

Birutas Petres grāmata “Olafa Gūtmaņa dzejas valodas vārdnīca. Lietvārdi”

 

Norises vieta: Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6

17.00               Olafa Gūtmaņa fotoportretu izstādes atklāšana

Norises vieta: Liepājas Leļļu teātris, Rožu laukums 5/6

18.00                    O. Gūtmaņa dzejas uzvedums “Dzimtās zemes kārs un gaismas izslāpis”

 

2. novembris

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, 227. un 203. telpa

3. sēde, 227. telpa. Vada Ieva Ozola

10.00–10.20    Kurzemes Humanitārajam institūtam – 10

10.20–10.40    Daiga Straupeniece (LiepU KHI). Kuršu kultūras biedrības vadītājs Miķelis Balčus: personība un darbi

10.40–11.00    Ieva Ančevska (LiepU KHI). Ar dziedināšanas tradīciju saistītās dabas vietas Kurzemē

11.00–11.20    Vēsma Lēvalde (LiepU KHI). Opera Liepājā – personības un likteņi

11.20–11.30    Valodnieces Benitas Laumanes portreta atklāšana (autors – Aldis Kļaviņš, mecenāts – Ēriks Kūlis)

11.30–11.40    Pauze

 

4. sēde, 227. telpa. Vada Anda Kuduma

11.40–12.00    Baiba Lāma (Liepājas J. Čakstes 10. vidusskola). Skolotāja Inese Vītoliņa: dzīves nozīmīgie akcenti Kurzemei

12.00–12.20    Diāna Laiveniece (LiepU LMZF). Johana Georga Goldmaņa ieguldījums latviešu bērnu rakstītmācībā

12.20–12.40    Gunta Krastiņa (LiepU HMZF). Vizuālās mākslas loma skolēna personības veidošanā

12.40–13.00    Arturs Medveckis (LiepU VSZF). Alfreda Eidiņa (1922–1983) pedagoģiskā darbība un muzikālās izglītības devums Latvijā

 

5. sēde, 203. telpa. Vada Anita Helviga

11.40–12.00    Ieva Ozola (LiepU HMZF, KHI). Interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs: izpētes iespējas

12.00–12.20    Velga Laugale (LiepU HMZF). Vēsture latviešu skolu nosaukumos Kurzemē (no 1800. g. līdz 1885. g.)

12.20–12.40    Uldis Novickis (Liepājas pašvaldības policija). Liepājas svarcēlāju dažādie likteņi

12.40–13.00    Ārija Kolosova (LiepU VSZF). Trešās atmodas laika personības Liepājā

13.00–13.30    Kafijas pauze

 

6. sēde, 227. telpa. Vada Arturs Medveckis

13.30–13.50    Uļjana Gintnere (Liepājas muzejs). Dienvidkurzemes sieviešu tautas tērpu villaines. Praktiskais un simboliskais

13.50–14.10    Evita Ķuda (Bārtas muzejs). Meklējumi un atradumi dzimtas ciltskokā: Pūsēnu uzvārds un ar to saistītie likteņi

14.10–14.30    Ieva Pāne (Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola). Jēkabs Ķīburs un viņa Tautas dziesmu pūrs

14.30–15.50    Karīna Krieviņa (LiepU KHI). Laikmeta liecības: nīkrācnieka Tāļa Lagzdiņa atmiņas

 

7. sēde, 203. telpa. Vada Ārija Kolosova

13.30–13.50    Leonija Vusa-Mundeciema (Nevardarbīgo mediju veicināšanas apvienība, Vācija). Raiņa Spīdolas tēla interpretācija modernās filozofijas kontekstā

13.50–14.10    Sigita Ignatjeva (LiepU KHI). Jēkaba Janševska devums cittautu literatūras tulkošanā

14.10–14.30    Agrita Ozola (Tukuma muzejs). Latvijas vēstures līkloču modelis: Dzirciema „Bisnieku” piemērs

 

Izstādes

Liepājas Universitātē (Lielajā ielā 14)

Dzintras Vīriņas ilustrācijas Ērika Kūļa bērnu literatūras darbiem

Guntas Krastiņas personālizstāde “Piemares impresijas”

Rucavas bērnu mākslas studijas darbu izstāde (vad. Gunta Krastiņa)

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas logos (Zivju ielā 7)

“Piemare grafikā” no 1. līdz 16.novembrim

Liepājas muzejā (Kūrmājas prospektā 16/18)

Aigara Hibnera foto personālizstāde “Personības”

Tautas Lietišķās mākslas studijas “Kursa” izstāde

Ikgadējā Liepājas mākslinieku rudens kopizstāde

Letonikas VII kongresa sekcijas darbu Liepājā nodrošina:

Liepājas Universitāte

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

Liepājas muzejs

Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa

Liepājas Latviešu biedrības nams

 

DIASPORAS LASĀMGRĀMATA. LATVIEŠU GRAMATIKA UN LITERATŪRAS VĒSTURE MŪSDIENU STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJĀ

 

Projekts Nr. 3 „Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā“

(apakšprojekts „Latviešu valodas gramatika / Latvian Grammar“)

Projekta nr. 4 “Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse”

(apakšprojekts “Latviešu literatūras vēsture angļu valodā”)

 

Akadēmiska diskusija

Diasporas lasāmgrāmata. Latviešu gramatika un literatūras vēsture mūsdienu starpkultūru komunikācijā”

 

Sekcijas vadītāji: Dace Dalbiņa, Andra Kalnača, Ojārs Lāms

Norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultātes 402. auditorija, Visvalža iela 4a (4. stāvs), Rīga

Norises laiks: 30. oktobris plkst. 12.30–14.00

 

Dalībnieki: Raimonds Briedis, Dens Dimiņš, Māra Grudule, Ieva Kalniņa, Sigita Kušnere, Mārtiņš Laizāns, Ilze Lokmane, Zane Mūrniece, Tatjana Pakalne, Lauma Šime, Evelīna Zilgalve

 

Papildu informācija: ojars.lams@lu.lv

 

KRIŠJĀŅA BARONA KONFERENCE 2017

FOLKLORA: VĒRTĪBAS UN INTERESES

Sekciju vada:   Gatis Ozoliņš

Norises vieta: LNB Konferenču centrs, Mūkusalas iela 3, Rīga

Norises laiks: 30.–31. oktobris

 

30. oktobris

10.00–10.10    Konferences atklāšana

Vada Gatis Ozoliņš

10.10–10.35    Dace Bula. Folkloras vērtība mantiskuma metaforās: ieskats jēdziena “garamantas” vēsturē

10.35–11.00    Guntis Pakalns. A. Lerha-Puškaiša publiskā dzīve

11.00–11.25    Rita Treija. Kad Dainu skapim ir vairāk „like” nekā tavam uzņēmumam

11.25–11.50    Kristīne Rotbaha. Lauku īpašums latviešu folklorā tiesiskās paļāvības un tiesisko vērtību kontekstā

11.50–12.30    Kafijas pauze

 

Vada Sanita Reinsone

12.30–12.55    Janīna Kursīte. Vietas vērtība: Daugavpils novads

12.55–13.20    Ingus Barovskis. Iekštelpu iekārtojuma ikonogrāfija folkloras un reliģisko priekšstatu sinkrētismā: Daugavpils novada piemērs

13.20–13.45    Svetlana Pogodina. Kaimiņa mitoloģizācija: ebreju stereotips Latgales mutvārdu tradīcijā

13.45–14.10    Inese Sirica. Mūsu etnogrāfisko (tautas) pūra mēbeļu otnieki – ebreji

14.10–15.00    Pusdienas

 

Vada Ieva Garda-Rozenberga

15.00–15.25    Angelika Juško-Štekele. Koncepts “grēks” latgaliešu pasakās

15.25–15.50    Beatrise Reidzāne. Vilka tēla motifēmas “Latvju dainās”

15.50–16.15    Ave Goršiča. Tautas ārstniecības “garu” meklējot

16.15–16.40    Ieva Ančevska. Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā

 

17.00               Ievas Tihovskas grāmatas “Īsta čigānu mūzika: Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā” un Sanitas Reinsones grāmatas “Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās” atvēršana

 

31. oktobris

Vada Ieva Tihovska

10.00–10.25    Eva Mārtuža. Dieva būtība latviešu folklorā saistībā ar klasiskā teisma izstrādāto koncepciju

10.25–10.50    Jānis Priede. “Mūžam” reliģiskā dimensija: no dainām līdz kristīgajam tekstam

10.50–11.15    Anita Stašulāne. Sapņu interpretācija: Raiņa skatījums

11.15–11.40    Ilona Ļaha. “Zili ziedi, zelta rasa” – “Latvju dainu” izlase zviedru valodā

11.40–12.20    Kafijas pauze

 

Vada Māra Vīksna

12.20–12.45    Aigars Lielbārdis. Latviešu kalendārs un svinamās dienas: kristīgās tradīcijas ietekme

12.45–13.10    Ieva Pīgozne. Latviešu folkloras krātuves krājuma izmantošanas iespējas 19. gadsimta kāzu apģērba izpētē

13.10–13.35    Māra Mellēna. Mantojums, tradīcija, jaunrade: bērnu un jauniešu folkloras kopu pieredze Latvijā

13.35–14.00    Gatis Ozoliņš. Pirmā pasaules kara folklora: lietojuma vērtība

14.00–14.45    Pusdienas

 

Vada Sandis Laime

14.45–15.10    Digne Ūdre. Svastika un ugunskrusts: konfliktējošās identitātes

15.10–15.35    Jolanta Stauga. Latviešu ticējumi par dzemdībām un jaundzimušo mūsdienu folkloras kontekstā

15.35–16.00    Žans Badins. Padomju perioda atmiņu albumu izpētes problemātika

16.00–16.25    Baiba Krogzeme-Mosgorda. Tautas rakstīšanas tradīcijas kā kultūras vērtība

16.25               Konferences noslēgums

 

Papildu informācija: gatis.ozolins@lulfmi.lv

 

LETONIKAS VII KONGRESA NOSLĒGUMA PLENĀRSĒDE

VALSTS PĒTĪJUMA PROGRAMMAS “LETONIKA” PROJEKTU VADĪTĀJU PĀRSKATI

 

Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zāle, Akadēmijas laukums 1, II stāvs, Rīga

Norises laiks: 3. novembris

13.00–13.30    VPP programmas “Letonika” vadītāja Ojāra Spārīša un programmas administratores Ilgas Jansones ievadvārdi

13.30–15.00    Ziņojumi. Vada Ilga Jansone

Projekts Nr. 1. Latvijas simts gadi: integratīvs skatījums uz vēsturi, valodu un kultūru (starptautiskajā kontekstā) (vad. Tālavs Jundzis)

Projekts Nr. 2. Latvijas vēsture: kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā (vad. Guntis Zemītis)

Projekts Nr. 3. Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā (vad. Ilga Jansone)

Projekts. Nr. 4. Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse (vad. Benedikts Kalnačs)

Projekts Nr. 5. Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma identifikācija un aktualizācija (vad. Ojārs Spārītis)

Projekts Nr. 6.  Vērtību aspekti Letonikā (vad. Maija Kūle)

 

15.00–16.00    Jautājumi, priekšlikumi, diskusijas