EN LV

Iepirkums Poligrāfijas pakalpojumi, ID nr. BSPC 1/2018

Iepirkuma rezultāti:

Izraksts no:
Nodibinājuma „Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs”
Iepirkumu komisijas protokola nr. 2.

Rīgā, 2018. gada 2. martā.

Sēdes gaita
1. Iepirkumu konkursā savus pieteikumus iesnieguši divi pretendenti: SIA “Dardedze hologrāfija” un SIA „Jelgavas tipogrāfija” Komisijas locekļi iepazinās ar abiem saņemtajiem pieteikumiem un secināja:
-  Abi pieteikumi atbilst konkursa Nolikumā izteiktajām Piedāvājuma noformēšanas prasībām;
- Konkursa pretendents SIA “Dardedze hologrāfija” neizpilda Nolikumā paredzētās Prasības pretendentu dalībai iepirkumā: iesniegtās atsauksmes neļauj konstatēt iesniedzēja pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu sniegšanā. Atsauksmēs minēta sadarbība ar SIA “Dardedze hologrāfija” sīkās poligrāfijas (brošūru, bukletu, veidlapu, ielūgumu u.tml.) drukā, bet iepirkuma konkursa priekšmets ir liela apjoma cietā iesējuma drukas darba veikšana, paredzot specifisku tehnisku vāka apdrukas risinājumu. Šāda darba izpilde tehnoloģiski ievērojami atšķiras no sīkās poligrāfijas drukas;
- Konkursa pretendents SIA  “Jelgavas tipogrāfija” izpilda Nolikumā paredzētās Prasības pretendentu dalībai iepirkumā.
2. Pamatojoties uz Nolikuma 12. 4. punktu, komisija nosaka konkursa uzvarētāju, izvēloties vienīgo Nolikuma noteikumiem atbilstošo piedāvājumu – SIA „Jelgavas tipogrāfija”.


Nolēma:
1.    Noraidīt SIA “Dardedze hologrāfija” pieteikumu kā Nolikuma noteikumiem neatbilstošu. (Līgumsumma EUR 30 995 bez PVN. Komisija atzīmē, ka iesniegtais Finanšu piedāvājums satur matemātiski nepareizus aprēķinus.)
2.    Piešķirt tiesības slēgt līgumu par akadēmisko rakstu krājuma “Latvija un latvieši” latviešu un angļu valodas versiju drukāšanu un piegādi SIA „Jelgavas tipogrāfija” (Līgumsumma EUR 33 368.16 bez PVN).

------------------------------

Iepirkuma "Poligrāfijas pakalpojumi", identifikācijas numurs BSPC 1/2018 Nolikums un tā pielikumi MS Word formātā pieejami šeit.

IEPIRKUMA
„Poligrāfijas pakalpojumi”
Iepirkuma identifikācijas Nr. BSPC 1/2018
NOLIKUMS

Рīga, 2018

A sadaļa
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
1. Iepirkuma identifikācijas numurs – BSPC 1/2018
2. Pasūtītājs – Nodibinājums „Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs”
2.1. Pasūtītāja rekvizīti:
Adrese: Akadēmijas laukums 1-1313
Reģistrācijas numurs: 40003160765
Norēķinu konts: LV68UNLA0050005650556
SEB Banka, UNLALV2X
2.2. Pasūtītāja kontaktpersona:
Zinātniski pētniecisko projektu koordinatore Kristīne Beķere,  tālrunis: 29449395, e-pasts: bspc@lza.lv
3. Iepirkuma komisija
Iepirkuma procedūru veic ar Nodibinājuma „Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centra” valdes priekšsēdētāja Tālava Jundža 2018. gada 5. februāra rīkojumu Nr.1  izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija).
4. Iepirkuma priekšmets
4.1. Tipogrāfijas  pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (B sadaļa).
4.2. CPV kods: 79800000-2
4.3. Paredzamā līgumcena – līdz 36 000,00 EUR bez PVN
4.4. Iepirkums tiek organizēts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
5. Paredzamais līguma termiņš:
5.1. 2018.gada 1. aprīlis.
6. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta
6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 27. februārim plkst. 12:00.
6.2. Piedāvājumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050, 13. stāvā (1313.kab.) līdz Nolikuma 6.1. punktā noteiktajam termiņam personīgi (darba laiks darba dienās no 10:00 – 16:30) vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
6.3. Pēc Nolikuma 6.1.punktā minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti; tie tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti.
7. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana
7.1. Iepirkuma nolikums ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā http://www.letonikavpp.lv/s110/publiskie-iepirkumi/
7.2. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par iepirkuma nolikumu:
7.2.1. visi pieprasījumi iesniedzami rakstveidā nolikuma 2.1.punktā norādītajā adresē vai nosūtāmi uz e-pasta adresi: bspc@lza.lv;
7.2.2. ja pieprasījums ir iesniegts rakstveidā, pretendents nodrošina pieprasījuma nosūtīšanu teksta formātā arī uz nolikuma 7.2.1.apakšpunktā norādīto e-pasta adresi;
7.2.3. pieprasījumiem, kas iesniegti rakstveidā, jābūt adresētiem Nodibinājuma „LZA BSPC” Iepirkuma komisijai;
7.3. Tiek uzskatīts, ka piegādātājs ir saņēmis papildu informāciju ar brīdi, kad tā ir publicēta Pasūtītāja mājas lapā.
8. Piedāvājuma noformēšana
8.1. Piedāvājumu var iesniegt par katru iepirkuma daļu atsevišķi vai par vairākām daļām kopā vai par visu iepirkuma apjomu. Viens Pretendents par katru iepirkuma priekšmeta daļu var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.
8.2. Piedāvājumā jāietver:
8.2.1. Pieteikuma vēstule atbilstoši Nolikuma C sadaļā norādītajai formai;
8.2.2. Nolikuma 10. punktā minēto dokumentu kopijas;
8.2.3. Tehniskais piedāvājums;
8.2.4. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma D sadaļā norādītajai formai.
8.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Pretendenta iesniegtiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem vai labojumiem.
8.4. Pretendents piedāvājumu iesniedz papīra formā.
8.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz:
8.5.1. 2 (divos) eksemplāros: 1 (viens) oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS, 1 (viena) kopija ar norādi KOPIJA, iesniedzot piedāvājumu papīra formā;
8.6. Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē.
8.7. Iesniedzot piedāvājumu papīra formā:
8.7.1. piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, diegus nostiprinot ar papīra uzlīmi. Cauršūtie dokumenti jāapstiprina ar Pretendenta zīmogu un Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarotās personas parakstu, norādot lapu skaitu. Dokumentu lapaspusēm jābūt secīgi sanumurētām, un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam;
8.7.2. ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra  noteikumu Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām;
8.7.3. piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, papildus iesniedzama pilnvara (vai cits dokuments), kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības uzņemties saistības pretendenta vārdā.
8.8. Piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
8.9. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem visus Nolikumā ietvertos noteikumus.
8.10. Pēc piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.
9. Prasības pretendentu dalībai iepirkumā
9.1. pretendents ir reģistrēts tiesību aktos noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;
9.2. pretendents nav likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;
9.3. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
9.4. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
9.5. pretendentam ir atbilstoša pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu sniegšanā;
9.6. pretendentam ir iespējas sniegt tipogrāfijas pakalpojumus atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām.
10. Iesniedzamie pretendenta atlases dokumenti un paraugi
10.1. piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma C un D sadaļā norādītajai formai.
10.2. dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējies tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
10.3. pozitīvas atsauksmes no ne mazāk kā trijiem iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu saņēmējiem par pēdējo trīs gadu laikā sniegtajiem pakalpojumiem.
10.4. Uzņēmumu reģistra izziņa par pretendenta paraksta tiesīgajām personām, kas ir izdota ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms piedāvājuma sagatavošanas dienas.
11. Piedāvājuma cena un valūta
11.1.Piedāvātajai cenai ir jābūt izteiktai eiro, ietverot visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Piedāvātā cena jānorāda bez PVN.
11.2. Pretendentam ir jānodrošina piedāvātās cenas nemainīgums visā līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa, atsevišķu pozīciju izmaksu pieaugums vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu
12. Vērtēšana, lēmuma pieņemšana un līguma slēgšana
12.1. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti un neatvērtā veidā atdoti Pretendentam.
12.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikuma 8.punktā ietvertajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
12.3. Iepirkuma komisija pārbaudīs iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikuma 10. un 11.punktā ietvertajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
12.4. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
12.5. Attiecībā uz pretendentu/iem, kuram/-iem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija pārbaudīs Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību.
12.6. Par komisijas pieņemto lēmumu visi Pretendenti tiks informēti 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

B sadaļa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Poligrāfiskā izpildījuma tehniskā specifikācija.


Nosaukums =  Latvija un latvieši

                        1.-2. sējums latviešu valodā
  1.-2. sējums angļu valodā

Apgriezts bloks = 170 x 240 mm

Vāks =  7. tipa iesējums + šķirlentīte
   Vāka kartons 2,4 mm
              iesējuma materiāls: Special Balacron- 28247 (Walnut- green dark)
    
              folijspiede – matēta zelta folija,

Klišejas vākam un muguriņai:
I sējums latviešu val. 125 x 155 mm, 30 x 200 mm
II sējums latviešu val. 125 x 155 mm, 30 x 200 mm
I sējums angļu val. 125 x 155 mm, 30 x 210 mm
II sējums angļu val. 125 x 155 mm, 30 x 210 mm

               mugura = apaļa

               uz aizmugurējā vāka uzlīme 30 x 20 mm ar svītrkodu

Iespiedums = 4 + 4


Papīrs = matēts krīta papīrs G-print 80 g/m2 vai analogs

Priekšlapas, pēclapas = ofsetpapīrs  Amber Graphic 150 g/m2 vai analogs

Tirāža = I sējums latviešu valodā 1500 eks.
   II sējums latviešu valodā 1500 eks.
   I sējums angļu valodā 500 eks.
   II sējums angļu valodā 500 eks.


Apjoms: I sējums latviešu valodā = 864 lpp.
   II sējums latviešu valodā = 736 lpp.
   I sējums angļu valodā = 944 lpp.
   II sējums angļu valodā = 816 lpp.

Izpildes termiņš: 10 darba dienas pēc līguma noslēgšanas vai failu iesniegšanas.

 

C sadaļa
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ


Pretendents,_____________________________________________________________,
/Pretendenta nosaukums/
reģ. Nr. ________________, tā ______________________________________________
/reģistrācijas numurs/                         /direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds/,
personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1) piesakās piedalīties iepirkumā “Poligrāfijas pakalpojumi” (Iepirkuma identifikācijas Nr. BSPC 1/2018 );
2) apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumā, tai skaitā Tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām, un apņemas tās pilnībā ievērot;
3) piedāvā sniegt tipogrāfijas pakalpojumus atbilstoši iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām noteiktajā laikā  un apjomā bez ierobežojumiem;
4) apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu;
5) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
6) apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā.
7) apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt nolikumā paredzēto darbu izpildi par Finanšu piedāvājumā norādīto summu.

Pretendenta paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pretendenta adrese:
Pretendenta tālruņa / faksa numurs:
Pretendenta e-pasta adrese:
Bankas rekvizīti:


2018.gada  .... 


D sadaļa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nosaukums Tirāža Cena par vienu vienību EUR bez PVN Kopā par visu tirāžu EUR bez PVN
Akadēmisko rakstu  „Latvija un latvieši” izdošana I sējums, latviešu valodā
1500 
Akadēmisko rakstu  „Latvija un latvieši” izdošana II sējums, latviešu valodā
1500 
Akadēmisko rakstu  „Latvija un latvieši” izdošana I sējums, angļu valodā
500 
Akadēmisko rakstu  „Latvija un latvieši” izdošana II sējums, angļu valodā
500 
Kopā:
PVN 12 %
Kopā ar PVN
* Cenā iekļautas visas izmaksas (t.sk. nodokļi, nodevas, komplektēšana, iepakošana, piegāde, krāvēji, uzglabāšana u.c.), kas saistītas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, izņemot pievienotās vērtības nodokli

Ar šo apliecinām, ka:
1) Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas;
2) šis piedāvājums ir derīgs 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža.


Paraksts:     

Vārds, uzvārds:    

Amats: