EN LV

2014. gadā publicētie zinātniskie raksti

 

 • Ančevska Ieva, Kursīte Janīna. Pirts latviešu dziedināšanas tradīcijā – Laipa: zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru. Sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 36.–51.lpp.
 • Balode, Laimute. On Slang Urbanonyms in Latvia, Lithuania and Finland. – Baltistikos centrai ir Lietuva: Baltistika pasaulio kontekste. Mokslo straipsnių rinkinys. Sud. Ona Petrėnienė, Jurga Trimonyte Bikelienė. LEU, Vilnius, 2014, 59–68.
 • Balode, Laimute; Bušs, Ojārs. Two Sketches on Latvian Names in the Economy. – Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL). Anul VII, Nr. 1–2 / 2014. / Universitatea Din Craiova, Facultatea De Litere, Centrul de Cerceretare TradComTerm Onomastica şi Lexicologie. Romania, Craiova: Sitech, 2014, 13–25.
 • Barovskis Ingus, Kursīte Janīna. Toniskā telpa kosmogoniskajos mītos. – Laipa: zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru. Sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 52.–66.lpp.
 • Barovskis Ingus. Dievizpratne Velgas Kriles dzejā – Literatūra un reliģija. Sast. I. Kalniņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 11.–22.lpp.
 • Barovskis Ingus. Reliģiskie motīvi Andras Manfeldes dzejā – Literatūra un reliģija. Sast. I. Kalniņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 23.–30.lpp.
 • Beitnere-Le Galla Dagmāra. The issue of Values in the Preamble to the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia – Ethnicity: Ethnic Identities and National State, Nr. 1(10), 2014, pp. 81–83.
 • Bičevskis Raivis. Filozofija, vērojums, daba: fenomenu valoda – Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI, 2014, 307.–346. lpp.
 • Bičevskis Raivis. Hāmaņa parabolas – Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI, 2014, xv–xxix lpp.
 • Bičevskis Raivis. Pasaules hermeneitika. Hāmanis un filozofija – Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI, 2014, 157.–179. lpp.
 • Bičevskis Raivis. The Magus of the North. Johann Georg Hamann – Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI, 2014, 395.–398.  lpp.
 • Bleiere Daina. Tā ir ksendza, nevis Latvijas Kompartijas CK sekretāra valoda – Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 2014, Nr. 3: 143.–156. lpp. (datu bāze: EBSCO)
 • Breņķe, Ieva. Vērojumi par noteiktības/nenoteiktības kategorijas izpausmi 20. gadsimta 20.–40. gadu un 40. gadu 1. puses daiļliteratūrā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (1). Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Gunta Smiltniece. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. Liepāja: LiePA, 2014, 43.–52.
 • Buceniece Ella. Cosmic order and  exoneration of the beautiful: Visions of the Problem in contemporary philosophy – Analecta Husserliana, Vol. CXVI. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2014, pp. 59–71.
 • Bušmane, Brigita. Antoņinas Reķēnas ieguldījums latviešu dialektālajā leksikoloģijā un leksikogrāfijā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (1). Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Gunta Smiltniece. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. Liepāja: LiePA, 2014, 53.–64.
 • Bušmane, Brigita. Frazeoloģismi ar vārdu aste.  – Valoda – 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums, XXIV. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2014, 372.–379. (datu bāze EBSCO)
 • Bušmane, Brigita. Olas un olu ēdienu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. – Baltu filoloģija, Nr. XXIII (1) 2014. Baltu valodniecības žurnāls = Journal of Baltic Linguistics. / Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra. Red. Pēteris Vanags. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 29.–51. (datu bāze MLA, LLBA)
 • Bušmane, Brigita. Sklandraušu nosaukumi latviešu valodā. = Names of ‘carrot cake’ in Latvian. – Res Latvienses III. Alīse Laua (1914–1994). In honorem. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Sastādītājas un redaktores Andra Kalnača, Ilze Lokmane un Inta Urbanoviča. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 53.–64.
 • Bušs, Ojārs. Daži īpašvārdu tulkošanas teorētiskie aspekti. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (2).  Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Linda Lauze. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte.  Liepāja: LiePA, 2014, 41.–48.
 • Bušs, Ojārs. Sarunvaloda: termina saturs un latviešu sarunvalodas izpētes tendences. – Valoda – 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums, XXIV. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2014, 380.–389. (datu bāze EBSCO)
 • Butāne, Anita. Semantisko kalku nozīme latviešu un citu valodu leksiski semantiskās sistēmas attīstībā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (2).  Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Linda Lauze. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte.  Liepāja: LiePA, 2014, 49.–58.
 • Butāne, Anita. Vārddarināšanas kalku paveidi un to norobežošanas kritēriji. – Valoda: nozīme un forma 4. Kategoriju robežas gramatikā = Language: Meaning and Form 4. Boundaries of Categories in Grammar. / LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums. Sast. un red. Andra Kalnača un Ilze Lokmane. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 7.–13.
 • Celmiņa-Ķeirāne Austra, Grūbe Signe. Latviešu gleznotāju līdzdalība nacionālo simbolu veidošanā 20. gadsimta sākumā – Daugavpils Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C daļa. Humanitārās zinātnes. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2014, 219.–223.lpp.
 • Celmiņa-Ķeirāne Austra, Kursīte Janīna. Mitoloģiskie tēli latviešu mākslā 20. gadsimta 20.–30. gados – Laipa: zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru. Sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 67.–81l. pp.
 • Daukste-Silasproģe, Inguna. Latviešu trimdas prozas tekstu šolaiku lasījums. Vides un laikmeta aspekts. Latvija ārpus Latvijas. Kultūra vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2014. 119.–128. lpp.
 • Druviete, Ina. English in Latvia: symbol of European identity, tool for career promotion or “the third force”? – Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik. = International Yearbook of European Sociolinguistics. = Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne. Año 2014, Número 28. Dedicado a: Die Einstellungen und die Politik der Nationalen Sprachinstitute in Europa zu Englisch als Europäische Lingua Franca. Berlin/Boston: Walter de Gryuter, 2014, 69–88. (datu bāze EBSCO, MLA)
 • Druviete, Ina; Kārkliņa, Annija; Kusiņš, Gunārs; Pastars, Edgars; Pleps, Jānis. 4. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Latvijas karogs ir sarkans ar baltu svītru. – Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Sagat. autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 295.–331.
 • Gavriļins Aleksandrs. Sinodālo misionāru pārrunas ar Rīgas vecticībniekiem 1889. un 1890. gadā – Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanasvēsturiskā pieredze. Rīga: FSI, Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2014, 76.–87. lpp.
 • Grīnfelde Māra. Vai neintencionāla pieredze ir iespējama? Žana Lika Mariona atbilde un tās izvērtējums – Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI, 2014, 245.–264. lpp.
 • Gubenko Igors. Nācijas performance filozofijas diskursā – Nācijas hronikas. Latvija 2014. Debates. Rīga: Avensun partneri, 2014, 187.–206. lpp.
 • Gubenko, Igors. The issue of Values in the Preamble to the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia – Ethnicity: Ethnic Identities and National State, Nr. 1(10), 2014, pp. 89–90.
 • Hausmanis, Viktors. Ārvalstu latviešu teātrinieki 21.gadsimtā. Latvija ārpus Latvijas. Kultūra vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2014. 272.–276. lpp.
 • Helviga Anita. Deonimizācijas loma literatūrzinātnes terminu darināšanā – Vārds un tā pētīšanas aspekti, 18 (2). Liepāja: LiePA, 2014, 77–92.
 • Ignatjeva, Sigita. Džeimsa Džoisa romāna “Uliss” tulkojumi latviešu valodā un to recepcija. LiepU Studentu zinātniskie raksti 2014 (X), 83.–100. lpp.
 • Jankovskis Ģirts.Ticības un zināšanas nošķīruma atcēlums Hēgeļa filozofijā – Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI, 2014, 265.–282. lpp.
 • Jansone, Ilga. Latviešu valoda 18. gadsimta Ērģemes evaņģēliski luteriskās draudzes metriku grāmatās. – Baltu filoloģija, Nr. XXIII (1) 2014. Baltu valodniecības žurnāls = Journal of Baltic Linguistics. / Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra. Red. Pēteris Vanags. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 53.–80. (datu bāze MLA, LLBA)
 • Jansone, Ilga. On flora semantics in house names found in Vidzeme: materials contained in the 1826 counting of souls in Vidzeme province. – Acta Baltico-Slavica 38. SOW, Warszawa, 2014, 1–39.
 • Jansone, Ilga. Opekalna draudzes apdzīvoto vietu nosaukumi. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (1). Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Gunta Smiltniece. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. Liepāja, LiePA, 2014, 112.–124.
 • Jēkabsons Ēriks. Latvijas sievietes un bērni militārajā dienestā Pirmajā pasaules karā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 2014, Nr.4: 111.–148.lpp. (datu bāze: EBSCO)
 • Jēkabsons Ēriks. Latvijos ginkluotųjų pajėgų partizanų daliniai 1919 metais [From Guerrillas to Soldiers: The Activities of Guerrilla Units of the Latvian Army in 1919] – Acta Historica Universitatis Klaipedensis XXVIII, 2014, Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and comparisions, p. 57–71. ISSN 1392–4095 (Print), ISSN 2351-6526 (Online) DOI. (EBSCO, COPERNICUS)
 • Jērāne, Santa. Īpašvārdi Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (1). Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Gunta Smiltniece. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. Liepāja: LiePA, 2014, 125.–133.
 • Jērāne, Santa. Vietvārdu vārdnīcu megastruktūra. – Linguistica Lettica 22. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 185.–204. (datu bāze Index Copernicus)
 • Jirgensone Rūta, Kursīte Janīna. Mirušā un jaundzimušā iniciācijas elementu iespējamās paralēles latviešu folklorā – Laipa: zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru. Sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 9.–35. lpp.
 • Kazakeviča, Agita. Infinitīvs kā sekundāri predikatīvs komponents. = Infinitive as a semi-predicative component. – Valoda: nozīme un forma 5. Opozīcijas sintaksē un semantikā. = Language: Meaning and Form 5. Oppositions in Syntax and Semantics. / LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums. Sast. un red. Andra Kalnača un Ilze Lokmane. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 80.–87.
 • Kazakeviča, Agita. Sekundārā predikativitāte 20. un 21. gadsimta publicistikas tekstos. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (1). Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Gunta Smiltniece. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. Liepāja: LiePA, 2014, 134.–140.
 • Kiope, Māra. The issue of Values in the Preamble to the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia – Ethnicity: Ethnic Identities and National State, Nr. 1(10), 2014, pp. 83–86.
 • Krastiņš, Jānis. Rīgas Latviešu biedrības nams – Rīgas Latviešu biedrība – Latvijas valsts un nacionālās identitātes šūpulis no pirmsākumiem līdz mūsdienām = The Riga Latvian Society House. The Riga Latvian Society – The Cradle of the Latvian State and National Identity from Inception to Our Days / Sast. Gaida Jablovska. Rīga: Goraļ, 2014, 13.–25. lpp. ISBN 9789934822674.
 • Krūmiņa Maija. Otrā pasaules kara bēgšanas naratīvi diasporas latviešu dzīvesstāstos – Vēsture: avoti un cilvēki. XVII.Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2014, 188.–195. lpp. (datu bāze EBSCO)
 • Krūmiņa-Koņkova Solveiga. A Glimpse in to the history of Yoga Movement in Latvia – Reliģiski-filozofiski raksti XVII. Rīga: FSI, 2014,pp. 153–188.
 • Krūmiņa-Koņkova Solveiga. The issue of Values in the Preamble to the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia – Ethnicity: Ethnic Identities and National State, Nr. 1(10), 2014, p. 87.
 • Kuplā, Ieva. Domu telpas teorija verbu polisēmijas noteikšanā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (1). Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Gunta Smiltniece. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. Liepāja: LiePA, 2014, 153.–164.
 • Kuplā, Ieva. Kompleksa pieeja daudznozīmīga verba semantiskās struktūras analīzē. – Valoda: nozīme un forma 4. Kategoriju robežas gramatikā = Language: Meaning and Form 4. Boundaries of Categories in Grammar. / LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums. Sast. un red. Andra Kalnača un Ilze Lokmane. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 77.–92.
 • Kuplā, Ieva. Verbu metonīmiju tipi un saistāmība latviešu valodā. = Metonymy types of verbs and distributional analysis in Latvian. – Res Latvienses III. Alīse Laua (1914–1994). In honorem. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Sastādītājas un redaktores Andra Kalnača, Ilze Lokmane un Inta Urbanoviča. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 65.–83.
 • Kūlis Māris. Greizsirdīgā zinātne jeb Jaunie laiki un to konsekvences – LU Raksti. Filosofija, Nr. 794, 2014,99.–110. lpp.
 • Kūlis Māris. Ist die Wahrheit absolut oder optimal? – Fromm Forum, Nr. 18, 2014, S. 56–57.
 • Kūlis Māris. Sensus Communis: orākuls vai mehānisms? – Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI, 2014, 283.–306. lpp.
 • Kūlis Rihards. Kant and the Starry Heavens or the Splendor and Misery of Speculative Rationalism – Analecta Husserliana, 116, Phenomenology of Space and Time: Book 1. The Forces of the Cosmos and the Ontopoietic Genesis of Life. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2014.
 • Markus-Narvila, Liene. Par dažiem mazpētītiem Bārtas izloksnes materiāliem. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (1). Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Gunta Smiltniece. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. Liepāja: LiePA, 2014, 189.–202.
 • Migla, Ilga. Frazeoloģismi R. Blaumaņa komēdijā “No saldenās pudeles” un drāmā “Potivāra nams”. – Valoda – 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums, XXIV. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2014, 451.–456. (datu bāze MLA)
 • Migla, Ilga; Zuicena, Ieva. Dictionary of Contemporary Latvian Language and its Lexicographical Process. – Workflow of Corpus-based Lexicography. COST ENeL WG3 meeting. Bolzano, 19 July 2014.
 • Ozola Ieva. Laika semantikas konstrukcijas Lejaskurzemes izloksnēs – Vārds un tā pētīšanas aspekti, 18 (1). Liepāja: LiepA, 2014, 203–213
 • Pakalns, Guntis. Arājs, Kārlis. Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforshung. Hrsg. R. W. Brednich. De Gruyter. Berlin, Boston. Bd.14, Lieferung. 4. Sp. 1515. – 1517.
 • Pakalns, Guntis. Kā Pēteris Šmits rediģējis “Latviešu pasaku un teiku” tekstus. Saleniece I., atb. red. Vēsture: Avoti un cilvēki. Proceedings of the 23rd International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XVII. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, Daugavpils, 2014, 295.–303. lpp.
 • Pazuhina Nadežda. Labdarība vecticībnieku kultūrā: Rīgas Grebenščikova draudzes pieredze 1920.–1930. gados – Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanas vēsturiskā pieredze. Rīga: FSI, Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2014, 96.–109. lpp.
 • Pūtele, Iveta. Mūsdienu demogrāfijas terminrades iezīmes latviešu terminoloģijas kopainā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (2).  Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Linda Lauze. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte.  Liepāja: LiePA, 2014, 194.–202.
 • Pūtelis Aldis. Mācītie ļaudis un vienkāršā tauta. Divas tradīcijas latviešu mitoloģijā. Māksla un mūzika kultūras diskursā. III starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014, 57.–72.lpp.
 • Rapa, Sanda. Gramatikas vaļi un valodas pasaule. – Latvju Teksti, Nr. 2 [18]. Rīga: Latvijas Literatūras centrs, 2014, 55.–56.
 • Rapa, Sanda. Toponīmiskais ģenitīvs. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (1). Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Gunta Smiltniece. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. Liepāja: LiePA, 2014, 214.–222.
 • Roze, Anitra. Metālisko krāsu nosaukumi mūsdienu latviešu valodā. – Linguistica Lettica 22. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 232.–240. (datu bāze Index Copernicus)
 • Rukmane-Poča, Ilze. Linde, Valdis. Latvijas Gāzes klientu centrs – Latvijas Architektūra. 2014, Nr. 116, 66.–69. lpp. ISSN 1407–4923. Pieejams:
 • Runce Inese. Valsts attieksme pret vecticībnieku draudzēm Latvijā (1918–1940) – Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanas vēsturiskā pieredze. Rīga: FSI, Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2014, 233.–239.  lpp.
 • Siliņa-Piņķe, Renāte. Die vorchristlichen Rufnamen in Lettland (9.–13. Jahrhundert) und ihre Spuren in der heutigen Namengebung. – Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques = Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. / Biblioteca Tècnica de Política Lingüística 11. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2014, 907–914.
 • Siliņa-Piņķe, Renāte. Izplatītākie zemnieku vārdi Vidzemē 17. gadsimta pirmajā pusē. – Baltistica, XLIX (1). Red. Bonifacas Stundžia. Vilnius: Vilnius universitetas, 2014, 177.–196.
 • Skultans Vieda. Remembering to Forget: Commemoration of Atrocities in the Baltic States –Central Europe, Vol. 12, 2014, Issue 1, pp. 32–46. 
 • Spārītis, Ojārs. Sociology of Art Collection: The Role of Collections in 19th Century Interior Design – Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas = Secular Interiors: Idea, Decor, Design / Ed. by Dalia Klajumienė. – Vilnius: Vilniaus Dailes akademijos leidykla, 2014. – P. 129–154. ISBN 9786094471483.
 • Stafecka, Anna. Baltic and Finnic Linguistic Relations Reflected in the Geolinguistic Studies of the Baltic Languages. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Special issue “Uralic and Indo-European language contacts”. Vol. 5, No. 2 (2014) (ESUKA–JEFUL). Guest editors Iris Metsmägi, Meeli Sedrik and Mari Uusküla. University of Tartu Press, 2014, 117–137.
 • Šimfa Elvīra. Teodora Celma “Subjekts un subjektivācija”. Darbs un tā vēsturiskais un filozofiskais konteksts – Celms T. “Subjekts un subjektivācija.Subjektīvās esamības studijas”. Rīga: FSI, 2014, 93.–119. lpp.
 • Šuvajevs Igors. Karš un psihoanalīze (Freida risinājums) – Reliģiski-filozofiski raksti
 • Šuvajevs Igors. The issue of Values in the Preamble to the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia – Ethnicity: Ethnic Identities and National State, Nr. 1(10), 2014, pp. 86–87. (datu bāze SSEE)
 • Timuška, Agris. Auga lapas un lapotnes nosaukumi Eiropas valodu izloksnēs semasioloģiskā skatījumā. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 18 (1). Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. Redkol. vad. Benita Laumane. Krājuma atb. red. Gunta Smiltniece. / Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. Liepāja: LiePA, 2014, 279.–285.
 • Timuška, Agris. Femme. – Atlas Linguarum Europae (ALE) / Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu, Ionuţ Geană. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. Volume I, huitième fascicule: Cartes linguistiques européennes. Carte I.82, Légende LX, pp. 4–8; Commentaires. Commentaire LX, 19–38.
 • Timuška, Agris. Homme. – Atlas Linguarum Europae (ALE). / Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Ionuţ Geană. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. Volume I, huitième fascicule: Cartes linguistiques européennes. Carte I.81, Légende LIX, pp. 1–3; Commentaires. Commentaire LIX, 1–17.
 • Tišheizere Edīte. Spalviņa, asinīs mērkta. Teātra Vēstnesis, 2014/III, 2.–4.pp. Elektroniskā formātā, pieejams IZM, AIZID
 • Tišheizere, Edīte. Doktora Šarla divas dzīves. Teātra Vēstnesis, 2014/IV, 20.–21. lpp. Elektroniskā formātā, pieejams IZM, AIZID
 • Tišheizere, Edīte. Izziņas un maldīšanās enerģija. Staņislavska sistēma. Pirmā simtgade. Teātra Vēstnesis, 2014/IV, 22.–23. lpp.
 • Tišheizere, Edīte. Sniegs tik skaisti krīt (intervija ar Gunu Zariņu). Teātra Vēstnesis, 2014/IV, 42.–45. lpp.
 • Tišheizere, Edīte. Teātris pie rokas. Teātra Vēstnesis, 2014/III, 27.–28. lpp.
 • Tišheizere, Edīte. Varone? Mission Impossible. Teātra Vēstnesis. 2014/III, 42.–43. lpp. Elektroniskā formātā, pieejams IZM, AIZID
 • Urtāns Juris, Vītola Ieva. Oral tradition about Late Iron Age Liv hill forts in Latvia. – Strongholds and Power Centres East of the Baltic Sea in the 11th – 13th Centuries. A collection of articles in memory of Evald Tõnisson. Compiled and edited by Heiki Valk.Tartu, 2014, pp. 417–428.
 • Vējš Jānis Nameisis. Philosophical Theology and the Linguistic Turn – Reliģiski-filozofiski Raksti XVII. Rīga: FSI, 2014, pp. 119–132.
 • Vīksna, Māra. Latvių Folkloro archyvui – 90. Latvių tautosakos archyvas laikams keičiantis. Tautosakos darbai. Folklore studies. XLVII. Lietuvių Litertūros ir tautosakos institutas 2014, pp. 166–180. [EBSCO]
 • Volkovs Vladislavs. Par grāmatu “Рыжова С.В. Этническая идентичность в контексте толерантности” – Социологические исследования, No 3(359), 2014, Москва: Наука, c. 155–157.
 • Volkovs Vladislavs. The identity of ethnic minorities in Latvia: socio-political and scientific discources in the period 1991–2014 – Ethnicity. Ethnic minorities and political Reality, Nr. 2(11), 2014, pp. 20–50. (datu bāze SSEE)
 • Volkovs Vladislavs. The issue of Values in the Preamble to the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia – Ethnicity: Ethnic Identities and National State, Nr. 1(10), 2014, p. 88. (datu bāze SSEE)
 • Volkovs Vladislavs. Идентичности этнических меньшинств в зеркале латвийской cоциологии – Этнополитическая ситуация в России исопредельных государствах в 2013 году. Ежегодный доклад.Тишков В., Степанов В. (ред.). Москва: Институт Этнологии и антропологии РАН, 2014, c. 298–303.
 • Zellis Kaspars. The issue of Values in the Preamble to the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia – Ethnicity: Ethnic Identities and National State, Nr. 1(10), 2014, pp. 88–89. (datu bāze SSEE)
 • Zemītis Guntis. Valstiskuma attīstība Latvijas teritorijā no vissenākajiem laikiem līdz valsts dibināšanai 1918. gada 18. novembrī – Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 2014, Nr. 3: 170.–184.lpp.  (datu bāze: EBSCO) Pieejams:
 • Zirnīte Māra, Bela Baiba. Citādas vēstures pētniecība. Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos – Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 344.–350. lpp.
 • Zuicena, Ieva. “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca” un problēmas latviešu valodas vārdšķiru klasifikācijā. – Linguistica Lettica 22. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 173.–184. (datu bāze Index Copernicus)
 • Zuicena, Ieva. Alīses Lauas ieguldījums latviešu leksikogrāfijas attīstībā. = Alīse Laua’s contribution to the development of Latvian lexicography. – Res Latvienses III. Alīse Laua (1914–1994). In honorem. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Sastādītājas un redaktores Andra Kalnača, Ilze Lokmane un Inta Urbanoviča. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 157.–163.
 • Волков Владислав. Рец. “Рыжова С.В. Этническая идентичность в контексте толерантности”– Социологические исследования №3, 2014.
 • Гаврилин Александр. Две земные жизни Петериса Курземниекса.  Православие в Балтии, № 2 (11), 2014, с. 95–109.
 • Гаврилин Александр. Православные приходы на территороии Курляндской Губернии.  – Православие в Балтии, №2 (11), 2014, с. 39–55.
 • Кулис Марис. Общность, разговор и поиски истины. XXXXX Дни философии в Санкт-Петербурге 2013 – Истина и заблуждение в жизни и творчестве. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета,2014, c. 95–107.
 • Курсите Янина, Иргенсоне Рута. Сема камня в балто-славянском сакральном пространстве – Лотмановский сборник. 4. Редакторы Л. Н. Киселева, Т. Н. Степанищева. М.: ОГИ, 2014, C 567–577.