EN LV
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis

  Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, A. sērija, 2015, Nr. 5/6, 119 lpp.

 • Krievijas homo imperii (ģenealoģiskas piezīmes)

  Šuvajevs Igors. Krievijas homo imperii (ģenealoģiskas piezīmes). Rīga: FSI, 2015, 92 lpp. 

 • Latviešu gramatika 1783

  Stenders, Gothards Frīdrihs. Latviešu gramatika 1783. Tulkojusi Dr. philol. Zigrīda Frīde. Rīga: Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015, 431 lpp.

 • Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls, Nr. 2

  Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls, Nr. 2. Liepāja : LiePA, 2015, 147 lpp. 

 • Reliģiski filozofiski raksti XIX

  Reliģiski filozofiski raksti XIX. Galvenā redaktore S. Krūmiņa-Koņkova. Rīga: FSI, 2015, 199 lpp.

 • Reliģiski-filozofiski raksti XVIII

  Reliģiski-filozofiski raksti XVIII. Galvenā redaktore S. Krūmiņa-Koņkova. Rīga: FSI, 2015, 191 lpp. 

 • Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā 20. gadsimta 1. pusē

  Reliģiskās vērtības. Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā 20. gadsimta 1. pusē. Ceturtā grāmata. M. Grīnfeldes zinātniskajā redakcijā.  Rīga: FSI, 2015, 287 lpp.

 • Hēgelis par mīlestību

  Nagl-Docekale, Herta. Hēgelis par mīlestību. Sastādītāja M. Kūle. Rīga: FSI, 2015, 63 lpp.

 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls

  Letonica.  Humanitāro zinātņu žurnāls. 2015. Nr. 31. Galv. red. P. Daija. Rīga: Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015, 158 lpp.

 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls

  Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. 2015. Nr. 30. Riga Humanists and Beyond. Galv. red. P. Daija, numura red. O. Lāms. Rīga: Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015, 111 lpp.

 • Klātbūtne. Latviešu un brazīliešu filozofa jezuīta Staņislava Ladusāna dzīve un darbs

  Kiope Māra. Klātbūtne. Latviešu un brazīliešu filozofa jezuīta Staņislava Ladusāna dzīve un darbs.  Rīga: FSI, 2015, 521 lpp.

 • Jānis (Garklāvs): pareizticīgais latvietis

  Gavriļins Aleksandrs. Jānis (Garklāvs): pareizticīgais latvietis. Rīga: FSI, 2015, 354 lpp.

 • Rainim 150. “Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”

  Daukste-Silasproģe, Inguna, Gundega Grīnuma un Viktors Hausmanis (sast.). Rainim 150 Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”. Rīga: LU LFMI, 2015, 279 lpp.

 • Kas cilvēku padara neatkārtojamu?

  Ābels Ginters. Kas cilvēku padara neatkārtojamu? Sastādītājs, zinātniskais redaktors, tulkotājs R. Kūlis. Rīga: FSI, 2015, 91 lpp. [Sērijā “Filosofijas lekcijas Rīgā”]

 • Subjekts un subjektivizācija

  Celms Teodors. Subjekts un subjektivācija. Subjektīvās esamības studijas. No vācu val. tulkojusi Elvīra Šimfa. Rīga: FSI, 2014, 119 lpp.

  Lasīt tālāk...
 • Piemares ļaudis un likteņi

  Piemares ļaudis un likteņi. Rakstu krājums, 1. Atb. red. Ieva Ozola. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2015, 157 lpp.

  Lasīt tālāk...
 • Aktuālas problēmas literatūras zinātnē

  Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 20. Atb. red. Edgars Lāms. Liepāja: LiePA, 2015, 387 lpp.

  Lasīt tālāk...
 • Vēju un vētru grāmata

  Laumane Benita. Vēju un vētru grāmata. Dabas parādību nosaukumi latviešu valodā II. Liepāja: LiePA, 2015, 431 lpp.

  Lasīt tālāk...
 • Scriptus manet

  Scriptus Manet. Liepājas Universitātes humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls, Nr. 1. Liepāja: LiePA, 2015, 134 lpp.

  Lasīt tālāk...
 • Zlēku baznīcai - 370

  Spārītis, Ojārs. Zlēku baznīcai 370. Rīga, Zinātne, 2015.

 • Vietējo padomju loma Latvijas neatkarības atgūšanā

  Vietējo padomju loma Latvijas neatkarības atgūšanā. Raksti, atmiņas, dokumenti un fotogrāfijas. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2015, 240 lpp.

  Lasīt tālāk...
 • Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra

  Agnese Bergholde. Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā. Disertācija. Rīga, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2015

  Lasīt tālāk...
 • Nevardarbīgā pretošanās dokumentos, 2. sējums

  Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945-1991) dokumentos. 2. sējums. Atmodas laiks (1986. gada jūlijs – 1990. gada maija sākums) (Sast. V. Blūzma) – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014., 416 lpp.

  Lasīt tālāk...
 • Nevardarbīgā pretošanās dokumentos. 3. sējums

  Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945-1991) dokumentos. 3. sējums. Pārejas periods uz pilnīgu valstiskās neatkarības atjaunošanu de facto (1990. gada 4. maijs – 1991. gada 21. augusts) (Sast. T. Jundzis) – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014., 240 lpp.

  Lasīt tālāk...