EN LV

2015. gadā publicētie zinātniskie raksti

 

 • Blūzma, Valdis. Ievads. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana dokumentos (1945–1991). 2. sējums. Atmodas laiks (1986. gada jūlijs – 1990. gada maija sākums). Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2015, 19.–60. lpp.
 • Daukste-Silasproģe, Inguna. Latviskās vērtības trimdā. Savs un svešā skatījums: māja”. Lāms, E. (sast.). Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 20. Liepāja: LiepA, 2015. 70.–81. lpp.
 • Evarts Edvīns. Mežsaimniecība un tās problēmas 2. pasaules kara gados – Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums. XVII. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2015, 29.–35. lpp. ISSN 1407-6918 (Print)
 • Grudule, Māra. Divi kurzemnieki uz vienas laipas: Johanna Konrādija un Māteru Juris. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 20. Liepāja: LiepA, 2015. 9.–18. lpp.
 • Jakovļeva Mārīte. Rīgas ārsts Oto Hūns (1764–1832) un viņa fonds Latvijas Valsts vēstures arhīvā – Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos. Latvijas Nacionālais arhīvs 2015, 38.–63. lpp. (Latvijas Valsts Vēstures arhīva Zinātniskie lasījumi I) ISBN 978-9984-9866-6-1
 • Jansone Aija. Midsummer traditions in Latvia – The IOV Journal of Intangible Cultural Heritage. International organization of Folk Art, USA, Arabian printing & Publishing House (Bahrain), 2015, 140–144,  ISSN: 2384-4892
 • Jundzis, Tālavs. Ievads – Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana dokumentos (1945–1991). 3. sējums. Pārejas periods (1990. gada 4. maijs – 1991. gada 21. augusts). Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2015, 17.–44. lpp.
 • Rižijs, Marians. 20. gadsimta 50. un 60. gadu mijas latviešu dzejas paaudzes pašidentifikācija estētikas un formas aspektā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 20. Liepāja: LiepA, 2015. 116.–124. lpp.
 • Rožkalne, Anita. Enejs, Magelāns, Varavīksnes Lūsis un citi: personvārdu semantika Gundegas Repšes prozā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 20. Liepāja: LiepA, 2015. 98.–114. lpp.
 • Spārītis, Ojārs. Beziehungen zwischen der Familie von Behr und dem Hof von Rudolf II und deren Auswirkungen auf die Kultur Kurlands – Landscape Architecture and Art: Scientific Journal of Latvian University of Agriculture (Jelgava). 2015, Vol. 6,  No. 6, P. 27–36. ISSN 2255-8632 print, ISSN 2255-8640 online.
 • Spārītis, Ojārs. Sepulkralkultur der Familie von Behr in Kurland – Landscape Architecture and Art: Scientific Journal of Latvian University of Agriculture (Jelgava). 2015, Vol. 6,  No. 6, P. 19–26. ISSN 2255-8632 print, ISSN 2255-8640 online.
 • Zunde Māris. The Historical Waterfront Revetments of Rīga in the Light of Dendrochronological Dating – Archaeologia Baltica. 21–22. 2015, 148–162.