EN LV

2014. gadā nolasītie ziņojumi

 

 • Ančevska Ieva. Veselums/veselība kā vērtība dziedināšanas tradīcijā Kurzemes kontekstā. Zinātniskā konferencē LU HZF “Kurzeme: tradīciju vērtības mūsdienu vidē”, Rīga (Latvija), 2014. g. 19. decembrī.
 • Ābele, Kristiāna. Die Jahrhundertwende 1900 in der Kunstgeschichtsforschung Lettlands am Beispiel der Publikation “Die Periode des neuromantischen Modernismus: 1890–1915” – Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin. Forschungscolloquium von Prof. Dr. Gertrud Pickhan. 17. Dezember 2014.
 • Ābele, Kristiāna. Jaunais izdevums “Latvijas mākslas vēsture: 1890–1915” Baltijas mākslas un arhitektūras mantojuma izpētē – Baltijas mākslas izstāde. 20. gadsimta sākums. Atklāšanas seminārs Durbes pilī Tukumā 2014. gada 14. decembrī.
 • Ābele, Kristiāna. Pirmās mākslas izstādes Kurzemes mazpilsētās 20. gadsimta sākumā: 1905–1914 – Mākslas nozīme sabiedrībā sociāli ekonomiskajos procesos Kurzemē: Kurzemes dzejas un mākslas dienu konference Tukuma domē 2014. gada 13. septembrī.
 • Ābele, Kristiāna. Vilhelms Purvītis. Leģendas sākotne – Sarunas par Purvīti: Seminārs izstādē “Mākslas galaktika” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles “Arsenāls” Radošajā darbnīcā 2014. gada 4. decembrī.
 • Badins, Žans. Baltijas kultūrtelpas recepcija: metodoloģiskie pamati. Daugavpils Universitātes zinātniskais seminārs “Robeža un diaspora kultūrā” 2014. gada 18.–19. decembrī.
 • Balode Laimutė. Naujų krypčių užuomazgos Latvijos onomastikoje. (New Tendencies in Latvian Onomastics). – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti “Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos”. Lietuva, Lietuviešu valodas institūts, 20.–21.11.2014.
 • Balode Laimute. Par somugru cilmes hidronīmu izplatību Latvijā un Lietuvā. – Valodnieces M. Rudzītes (1924–1996) piemiņai veltīta starptautiska konference “Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi”. LU HZF, 2014. gada 7.–8. novembris.
 • Balode Laimute. Skoliniai latvių hidronimikoje. – Tarptautinė konferencija skirta Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms “Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai”. Vilniaus universitetas, Druskininkai 2014. gada 19.–21. septembris.
 • Balode Laimute. Unofficial Urbanonyms of Latvia: Tendencies of Derivation. – XXV International Congress of Onomastic Sciences. 25th–29th August 2014, University of Glasgow.
 • Balodis Pauls. Latvian Surnames motivated by Profession. – XXV International Congress of Onomastic Sciences. 25th–29th August 2014, University of Glasgow.
 • Barovskis Ingus. Maģiskā glābšana dzīvesstāstos. Zinātniskā konferencē LU HZF “Kurzeme: tradīciju vērtības mūsdienu vidē”, Rīgā (Latvijā), 2014. g. 19. decembrī.
 • Beitnere-Le Galla Dagmāra. Memory: Both Museum and Archeological Site? Starptautiskā mutvārdu vēstures simpozijā “Travelling Memories: Lives in Transition”, Helsinkos (Somijā), 2014. gada 27.–28. novembrī.
 • Bleiere Daina. “Latvian Communist party nomenklatura – patterns of co-optation (1940–1990)”. International conference: Trajectories of democratization in 80's: from soviet transformations to restoration of independence, Viļņā, 2014. gada 17. decembrī.
 • Breņķe, Ieva. Īpašības vārdu un divdabju salīdzināmo pakāpju izmantojums noteiktības/nenoteiktības izteikšanā latviešu daiļliteratūrā. – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Burima, Maija. Robežas tipoloģija un specifika literatūras procesos: metodoloģiskais skatījums. Daugavpils Universitātes zinātniskais seminārs “Robeža un diaspora kultūrā” 2014. gada 18.–19. decembrī.
 • Bušmane Brigita. Leksēma pantāgs latviešu valodas izloksnēs. – Valodnieces M. Rudzītes (1924–1996) piemiņai veltīta starptautiska konference “Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi”. LU HZF, 2014. gada 7.–8. novembris.
 • Bušmane, Brigita. Ģermāniskas cilmes klimpu nosaukumi latviešu valodā. – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Bušs Ojārs, Siliņa-Piņķe Renāte. XVII a. Bėrzaunės pilies apylinkės žemėlapis ir baltų hidronimija. (The 17th Century Map of the Environs of Bērzaune Castle and the Baltic Hydronymy). – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti “Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos”. Lietuva, Lietuviešu valodas institūts, 20.–21.11.2014.
 • Bušs Ojārs. Finno-Ugric Influence on Latvian Toponymics: the State of the Research and Actual Challenges. – Tartu universitātes Narvas koledžas organizētā konference “Uralo-indogermanica, Igaunija (Narva), 15.10.2014.–18.10.2014.
 • Bušs Ojārs. Some theoretical aspects of the translation of proper names. – XXV International Congress of Onomastic Sciences. 25th–29th August 2014, University of Glasgow.
 • Bušs, Ojārs. Endonimoīdi un eksonimoīdi? – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Celmiņa-Ķeirāne Austra. Kurzemes tautastērpi: transformācijas mākslā un dizainā. Zinātniskā konferencē LU HZF “Kurzeme: tradīciju vērtības mūsdienu vidē”, Rīgā (Latvijā), 2014. g. 19. decembrī.
 • Čekstere Indra. Rudzu maize un rudzu miltu ēdieni senāk un mūsdienās latviešu ikdienā un svētkos Dundagas novadā. Zinātniskā konferencē LU HZF “Kurzeme: tradīciju vērtības mūsdienu vidē”, Rīgā (Latvijā), 2014. g. 19. decembrī.
 • Čerpinska Anita. Die räumliche Differenzierung der Bevölkerung in der Stadt Riga (erste Hälfte des 19. Jahrhunderts [Iedzīvotāju telpiskā diferenciācija Rīgā 19. gadsimta 1. pusē.] Seminārs: Städtisches Leben im Baltikum im 19. Jahrhundert, Lībenurga, Vācija, 2014. gada 7.–9. novembris
 • Dribins Leo. Kurzemes guberņas ebreju deportācija Pirmā pasaules kara laikā 1915.–1916.  9. Starptautiskajā konferencē “Ebreji mainīgajā pasaulē”, Rīgā (Latvijā), 2014. g. 24.–25. novembrī.  
 • Druviete Ina. Language use in university teaching and research: what future do we want? – 12th Annual Conference of EFNIL “Language use in university teaching and research – past, present, future”. Florence, 2014. gada 28. septembrī.
 • Druviete Ina. Pasaules, Eiropas un Latvijas dimensija sabiedrības skatījumā uz latviešu valodu. – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Grudule Māra. Cappho Stanza in the Early Latvian Poetry (17th Century). Latvijas Universitātes starptautiska zinātniska konference Baltijas kolokvijs XIII: Rīgas humānisti par antīko pasauli 2014. gada 6.–8. novembrī.  
 • Helviga Anita. Par dažām determinoloģizēšanās iezīmēm: literatūrzinātnes terminu piemēri – Liepājas Universitātes 19. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Vārds un tā pētīšanas aspekti” 2014. gada 27. novembrī.
 • Helviga Anita. Pašcilmes vārdu un aizguvumu terminoloģiskā sinonīmija literatūrzinātnē – Lietuviešu valodas institūta un Viļņas Universitātes 21. starptautiskā Jona Jablonska konference “Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos” Viļņā 2014. gada 3. oktobrī.
 • Helviga Anita. Ziņģes, stāsti un pasakas – literatūras termini kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem – Starptautiskā zinātniskā konference “Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā” Rīgā, Jelgavā Viesītē 2014. gada 4.–6. septembrī.
 • Jansone Ilga. Ethnonyms in toponyms of the 17th–19th century Vidzeme (Latvia). – XXV International Congress of Onomastic Sciences. 25th–29th August 2014, University of Glasgow. Ziņojums un tēzes sagatavotas kopā ar sadarbības projektu “Kultūras migrācija Latvijā”
 • Jansone Ilga. Faunas semantikas mājvārdi Vidzemē: 1826. gada Vidzemes guberņas dvēseļu revīzijas materiāli. – Valodnieces M. Rudzītes (1924–1996) piemiņai veltīta starptautiska konference “Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi”. LU HZF, 2014. gada 7.–8. novembris.
 • Jansone Ilga. Par faunas (putnu nosaukumu) semantikas mājvārdiem Vidzemē: 1826. gada Vidzemes guberņas dvēseļu revīzijas materiāli. (Regarding the Names of Properties of Semantics of the Fauna (Bird Names) in Vidzeme: the Revision Material of Vidzeme Province ‘Souls’ of 1826) – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti “Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos”. Lietuva, Lietuviešu valodas institūts, 20.–21.11.2014.
 • Jērāne Santa. Metalingvistiniai komentarai Latvijos vietovardžių žodyne. (Metalinguistic Comentaries in Dictionary of Latvian Place Names). – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti “Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos”. Lietuva, Lietuviešu valodas institūts, 20.–21.11.2014.
 • Jērāne, Santa. Lietuva ir lietuviai aiškinamuosiuose latvių kalbos žodynuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija “Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje” (Comprehensive dictionaries in junction of centuries). Lietuvių kalbos institutas, 2014. gada 11.–12. septembris.
 • Jundzis, Tālavs. Aizsardzības Ministrijas izveidošana un tās pirmie uzdevumi. – Nacionālo bruņoto spēku 20. gadu vēstures konference. Rīga, Latvijas Kara muzejs, 2014. gada 27. novembris.
 • Jundzis, Tālavs. Latvijas neatkarības atgūšana un tās mācības mūsdienās. – Austrālijas latviešu kultūras dienas, Sidneja, 2014. gada 29. decembris.
 • Kazakeviča Agita. Infinitīvs aiz lietvārda sekundāri predikatīvā komponenta funkcijā. – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Krastiņš, Jānis. Arhitekts Jānis Alksnis: Lekcija Rīgas Jūgendstila muzeja gidu seminārā 2014. gada 5. decembrī.
 • Krogzeme-Mosgorda, Baiba. Folklore as Literature. Literary Approach in Latvian Folklore Research in 1920s–1940s. Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought. Rīga, 2014. gada 20.–24. oktobrī.
 • Krūmiņa Maija.  The New “Home”: Latvian Refugee’s First Steps in Their Host Countries.12. Eiropas Migrācijas institūciju asociācijas (AEMI) konferencē “Migrants and Refugees – Then and Now”, Rīgā (Latvijā), 2014. g. 26. septembrī.
 • Krūmiņa Maija. “My parents had this one feeling when leaving Latvia, and I hadanother”: Cross generational narratives of the Latvian refugees. Starptautiskā mutvārdu vēstures simpozijā “Travelling Memories: Livesin Transition”, Helsinkos (Somijā), 2014. g. 27.–28. novembrī.
 • Krūmiņa Maija. Different Experience of the Members of One Family During World War II Exodus. Starptautiskā konferencē “Family History: Facilitating Intergenerational and Intercultural Exchange”, Tartu (Igaunijā), 2014. g. 3.–4. novembrī.
 • Kuduma, Anda. Vēstures atspoguļojums jaunākajā latviešu prozā. Liepājas Universitātes zinātniskais seminārs “Aktualitātes latviešu literatūrā un kultūrpētniecībā” 2014. gada 10. decembrī.
 • Kuplā Ieva. Metaforiski nozīmju pārnesumi daudznozīmīgu lietvārdu nozīmju sistēmā. – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Kupšāne, Ingrīda. Latvieša tēls latviešu literatūrā: metodoloģiskās pieejas. Daugavpils Universitātes zinātniskais seminārs “Robeža un diaspora kultūrā” 2014. gada 18.–19. decembrī.
 • Kursīte Janīna. Kurzemes māju vērtības. Zinātniskā konferencē LU HZF “Kurzeme: tradīciju vērtības mūsdienu vidē”, Rīgā (Latvijā), 2014. g. 19. decembrī.
 • Kūlis Māris. Referāts “Search for Truth: Vico-Kant; Husserl-Gadamer”. Ca’ Zinātniskajā seminārā “Venice-Riga: Philosophical Actualities. How to Interpret Master in Philosophy?” Venēcijā (Itālijā), 2014. g. 12. novembrī.
 • Lāce, Daina. No neoromānikas uz ziemeļu nacionālo romantismu Latvijas sakrālajā arhitektūrā – Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslas zinātņu institūta 3. rudens konference 2014. gada 24. oktobrī.
 • Lāce, Daina. Rīgas 19. gadsimta arhitekti – Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu spogulī – Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos: Latvijas Valsts vēstures arhīva konference Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 2014. gada 7. novembrī.
 • Lāce, Daina. Štafenhāgens – uzticams sabiedrotais 19. gs. arhitektūras pētniekiem – Vilhelmam Zigfrīdam Štafenhāgenam – 200: Tukuma muzeja zinātniskie lasījumi Durbes pilī 2014. gada 26. septembrī.
 • Lāms Ojārs. Who are the Humanists of Riga: a General Introduction to the Phaenomenon. Latvijas Universitātes starptautiska zinātniska konference Baltijas kolokvijs XIII: Rīgas humānisti par antīko pasauli 2014. gada 6.–8. novembrī.
 • Lāms, Edgars. Biogrāfiskais romāns latviešu jaunākajā literatūrā. Liepājas Universitātes zinātniskais seminārs “Aktualitātes latviešu literatūrā un kultūrpētniecībā” 2014. gada 10. decembrī.
 • Lukaševičs, Valentīns. Diasporas Latgalē: izpētes iespējas. Daugavpils Universitātes zinātniskais seminārs “Robeža un diaspora kultūrā” 2014. gada 18.–19. decembrī.
 • Markus-Narvila Liene. Lejaskurzemes izlokšņu īpatnības Bārtas izloksnē 21. gadsimtā. – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Meškova, Sandra. Vēstures diskursa izpēte dokumentālajā prozā. Daugavpils Universitātes zinātniskais seminārs “Robeža un diaspora kultūrā” 2014. gada 18.–19. decembrī. (Programma apstiprina dalību.) Daugavpils Universitātes zinātniskais seminārs “Robeža un diaspora kultūrā” 2014. gada 18.–19. decembrī.
 • Migla Ilga, Zuicena Ieva. Словарь современного латышского языка – традиции и нововведения. = The dictionary of contemporary Latvian language – traditions and innovations. – Tarptautinė mokslinė konferencija “Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje” (Comprehensive dictionaries in junction of centuries). Lietuvių kalbos institutas, 2014. gada 11.–12. septembris.
 • Migla, Ilga. Frazeoloģismi G. F. Stendera vārdnīcā Lettisches Lexicon. – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Ozola Ieva. Āž visa Rucava: par kādu skaņu verbu – Liepājas Universitātes 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti” 27.–28.11.2014.
 • Ozola Ieva. Rucavnieka valoda: izloksne novada laikrakstā “Duvzares Vēstis” – LU starptautiskā konference “Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi”, veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924–1996) piemiņai 2014. gada 7.–8. novembrī.
 • Pakalns Guntis. “Jaukas pasakas un stāsti” pasaku pētnieka skatījumā. Starptautiska zinātniska konference G. F. Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā.. Rīga–Jelgava–Viesīte–Sunākste, 2014. gada 4.– 6. septembrī. Pakalns Guntis. Pēteris Šmits and the Culture of Folk-tale Study. Konference Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought. Rīga, 2014. gada 20.–24. oktobrī.
 • Pranka Maruta. Migration as Biographical Disruption. Starptautiskā mutvārdu vēstures simpozijā “Travelling Memories: Lives in Transition”, Helsinkos (Somijā), 2014. g. 27.–28. novembrī.
 • Pūtele, Iveta. Vārda lēst ceļi valodas līkločos. – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Pūtelis, Aldis. Who Needs Folklore? Konference Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought. Rīga, 2014. gada 20.–24. oktobris.
 • Rapa Sanda. Latviešu ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdu sufiksālā derivācija. – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Rapa Sanda. Some Semantic Universals in the Latvian Toponymy. – XXV International Congress of Onomastic Sciences. 25th–29th August 2014, University of Glasgow.
 • Rapa Sanda. Toponimizēšanās latviešu valodā (Toponimization in Latvian Language). – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti “Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos”. Lietuva, Lietuviešu valodas institūts, 20.–21.11.2014.
 • Rinkēviča, Rudīte. Bērnu literatūra un robežas fenomens. Daugavpils Universitātes zinātniskais seminārs “Robeža un diaspora kultūrā” 2014. gada 18.–19. decembrī.
 • Romanovska, Alīna. Robeža un diaspora: mākslinieciskās pasaules ainas kontekstā. Daugavpils Universitātes zinātniskais seminārs “Robeža un diaspora kultūrā” 2014. gada 18.–19. decembrī.
 • Rotbaha Kristīne. Tēva zemes vērtība un mantošanas kārtība latviešu tiesiskajos priekšstatos. Dundagas novada lauka pētījuma piemērs. Zinātniskā konferencē LU HZF “Kurzeme: tradīciju vērtības mūsdienu vidē”, Rīgā (Latvijā), 2014. g. 19. decembrī.
 • Roze Anitra. Vārds vārdnīcā – būt vai nebūt? (Pārdomas par atsevišķu jaunvārdu iekļaušanu latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās). – Tarptautinė mokslinė konferencija “Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje” (Comprehensive dictionaries in junction of centuries). Lietuvių kalbos institutas, 2014. gada 11.–12. septembris.
 • Roze, Anitra. Rožains, pērļains, medains un... (No substantīviem darinātie krāsu nosaukumi latviešu valodā). – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Rūmniece Ilze. Latin in the University of Latvia Documents: the First Decade. Latvijas Universitātes starptautiska zinātniska konference Baltijas kolokvijs XIII: Rīgas humānisti par antīko pasauli 2014. gada 6.–8. novembrī.
 • Stafecka Anna. Marta Rudzīte – baltu valodu atlanta rosinātāja. – Valodnieces M. Rudzītes (1924–1996) piemiņai veltīta starptautiska konference “Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi”. LU HZF, 2014. gada 7.–8. novembris.
 • Stauga Jolanta, Jirgensone Rūta. Saskare ar mītisko tradīcijas aspektā Dundagas novada dzīvesstāstos. Zinātniskā konferencē LU HZF “Kurzeme: tradīciju vērtības mūsdienu vidē”, Rīgā (Latvijā), 2014. g. 19. decembrī.
 • Straupeniece Daiga. Faunas leksikas dinamika Sventājas izloksnē: mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki – Liepājas Universitātes 19. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Vārds un tā pētīšanas aspekti” 2014. gada 27. novembrī.
 • Šuvajevs Igors. Rusky homoimperii. Starptautiskajā konferencē “Prekolonialismus, kolonialismus apostkolonialismus. Imperia a tiostatnive vychodni ajihovychodni Evrope”, Prāgā (Čehijā), 2014. g.  10. oktobrī.
 • Šuvajevs Igors. The Homo Impericus of Russia. Starptautiskajā zinātniskajā kolokvijā “Narodnost nimenšiny v Loyšsku, Ruské federaci a České republice. Historie a součastnost”, Prāgā (Čehijā), 2014. g.  8. oktobrī.
 • Timuška, Agris. Zoba nosaukumi Eiropas valodu izloksnēs: ģeolingvistisks pārskats. – 19. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas Universitāte, 2014. gada 27.–28. novembris.
 • Trumpa Anta. Vietovardžiai su sāt- Latvijos vietovardžių žodyne (Toponyms with sāt- in Dictionary of Latvian Place Names). – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atminti “Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos”. Lietuva, Lietuviešu valodas institūts, 20.–21.11.2014.
 • Urtāns Juris. Dundagas sākumi: mitoloģiski – arheoloģiskais aspekts.  Zinātniskā konferencē LU HZF “Kurzeme: tradīciju vērtības mūsdienu vidē”, Rīgā (Latvijā), 2014. g. 19. decembrī.
 • Urtāns Juris. Par Liezēres rūnakmeni un rūnām Latvijas akmeņos.  Zinātniskā konferencē Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā “Kultūras mantojuma saglabāšana – pieredze, risinājumi, secinājumi”, Madonā (Latvijā), 2014. g. 19. septembrī.
 • Valtere, Inese. Galvaspilsēta un perifērija: metodoloģiskie pamati. Daugavpils Universitātes zinātniskais seminārs “Robeža un diaspora kultūrā” 2014. gada 18.–19. decembrī.
 • Vasiļjeva, Elīna. Holokausta tēma latviešu literatūrā: tipoloģijas jautājums. Daugavpils Universitātes zinātniskais seminārs “Robeža un diaspora kultūrā” 2014. gada 18.–19. decembrī.
 • Volkovs Vladislavs. Discourse of the Integration of Society in Latvian Sociology. XVIII Pasaules socioloģijas kongresā, Jokohamā (Japānā), 2014. g. 13.–19. jūlijā.
 • Volkovs Vladislavs. Identities of ethnic minorities in Latvia: modern scientific discource. Konferences zinātniskais vadītājs. Starptautiskā zinātniskā konferencē “The collective identities of ethnic minorities in the national states of Eastern and Central Europe after 1991”, Rīgā (Latvijā), 2014. g. 29.–30. oktobrī.
 • Volkovs Vladislavs. Latvijas krievu demogrāfija XX–XXI gadsimtā. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Valsts nacionālās politikas realizēšanas reģionālās īpatnības”, Maskavā (Krievijā), 2014. g. 7. aprīlī.
 • Zirnīte Māra. Paaudžu iezīmes latviešu dzīvesstāstos no Lielbritānijas. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Latvija ārpus Latvijas”, Rīgā (Latvijā), 2014. g. 6.–7. oktobrī.
 • Zirnīte Māra. Transmission of Inherited Memories: the Example of the Brunovsku Family. Starptautiskā konferencē “Family History: Facilitating Intergenerational and Intercultural Exchange”, Tartu (Igaunijā), 2014. g. 3.–4. novembrī.