EN LV

2015. gadā nolasītie ziņojumi

 

 • Ābele, Kristiāna. Jūliusa Dēringa “Austrumbaltijas mākslinieku leksikons” un tā pēctecība reģiona mākslas uzziņu literatūrā = “Ostbaltisches Künstlerlexikon” von Julius Döring und seine Nachfolger in den Nachschlagwerken zur Kunst der Region – Zinātne, sabiedrība un laikmets: Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības darbība un tās zinātniskā un sabiedriskā nozīme = Wissenschaft, Öffentlichkeit und Epoche: Das Wirken der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst: Starptautiska zinātniska konference Rīgā 2015. gada 15.–16. janvārī. Rīkotāji: LU Vēstures un filozofijas fakultāte; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
 • Ābele, Kristiāna. Tatjana Kačalova. 1915. 11. III – 2010. 24. III: Jubilejas priekšlasījums – Tatjanai Kačalovai – 100: Mākslas zinātnieces profesores Tatjanas Kačalovas (1915–2010) piemiņas sarīkojums Latvijas Mākslas akadēmijā 2015. gada 11. martā.
 • Ābele, Kristiāna. Vilhelms Purvītis. Jaunākie pētījumi un neatklātie noslēpumi: Lekcija Cēsu izstāžu namā 2015. gada 22. martā.
 • Badins, Žans. Baltijas kultūrtelpas recepcija 20. gs. sākuma krievu rakstnieku un publicistu darbos. Daugavpils Universitātes ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXV Zinātniskie lasījumi, darba grupa/tematiskā sekcija Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. 2015. gada 29.–30. janvārī.
 • Bergholde, Agnese. Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā: [Ieskats grāmatas saturā un galvenajās atziņās] – Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā: Agneses Bergholdes monogrāfijas atvēršanas pasākums Rīgas Doma Kapitula zālē 2015. gada 17. februārī.
 • Bergholde, Agnese. Rīgas Doma viduslaiku būvplastika: Lekcija–ekskursija Rīgas Doma ansambļa un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbiniekiem, Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēkiem un mākslas zinātnes studentiem 2015. gada 20. februārī.
 • Burima, Maija. Robežošanās un hibridizācijas projekcija literatūras procesos: tipoloģija un specifika latviešu literatūrā. Daugavpils Universitātes ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXV Zinātniskie lasījumi, darba grupa/tematiskā sekcija Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. 2015. gada 29.–30. janvārī.
 • Bušmane Brigita. Leksēma parpalas latviešu valodā = Lexeme parpalas in Latvian.– Starptautiskā zinātniskā konference “XXV Zinātniskie lasījumi”. DU Humanitārā fakultāte, 2015. gada 29.–30. janvāris.
 • Bušmane Brigita. Saknes zilbju vokālisma kvalitatīvās maiņas Nīcas izloksnē. – 51. Artura Ozola dienas konference “Fonētiskie varianti un to atveide tekstos”. Veltījums Adalberta Becenbergera “Lettische Dialekt-Studien” (1885) 130. gadadienai. LU HZF, 202. audit. 2015. gada 20. marts.
 • Bušmane Brigita. Slāvismi klimpu nosaukumos latviešu valodas izloksnēs. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Letonika un kultūru migrācija”. Latviešu valodas institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2015. gada 23.–24. februāris.
 • Bušs Ojārs. Piebildes pie dažu Latvijas pilsētu nosaukumu cilmes skaidrojumiem.– Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Letonika un kultūru migrācija”. Latviešu valodas institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2015. gada 23.–24. februāris.
 • Bušs Ojārs. Tautas etimoloģija, kas nav tautas etimoloģija = Popular  etymology which is not folketymology.– Starptautiskā zinātniskā konference “XXV Zinātniskie lasījumi”. DU Humanitārā fakultāte, 2015. gada 29.–30. janvāris.
 • Butāne Anita. Ģenitīveņi: gramatiskās sistēmas elementu aktualizācija saziņas situācijā. – LU 73. konference. Latviešu un vispārīgās valodniecības sekcija “Gramatika un saziņas situācija”. LU HZF, 2015. gada 6. februāris.
 • Daukste-Silasproģe, Inguna. Dzīvošana robežās. Latviešu trimdas literatūras aspekts. Daugavpils Universitātes ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXV Zinātniskie lasījumi, darba grupa/tematiskā sekcija Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. 2015. gada 29.–30. janvārī.
 • Daukste-Silasproģe, Inguna.Padomju realitātes konstruēšana latviešu trimdas prozā (20.gs. 50. g. beigas – 60. gadi). Liepājas 21. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Liepājas Universitāte, 2015. gada 19.–20. martā. (Programma apstiprina dalību.)
 • Druviete Ina. ES valodu politika: stūrakmeņi, jaunākie sasniegumi, nākotnes perspektīvas = EU language policy: cornerstones, latest developments, future prospects.– Starptautiskā zinātniskā konference “XXV Zinātniskie lasījumi”. DU Humanitārā fakultāte, 2015. gada 29.–30. janvāris.
 • Druviete Ina. Latvijas Republikas Satversmes Ievads (Preambula): simboliska valsts lingvistiskās identitātes atzīšana vai praktiskas rīcībpolitikas programma?– Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Letonika un kultūru migrācija”. Latviešu valodas institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2015. gada 23.–24. februāris.
 • Grīnuma, Gundega. Andreja Grīnuma atmiņas par Konstantīnu Karuli (1945.–1946.g.). Ziņojums valodnieka un kultūrvēsturnieka Konstantīna Karuļa simtgadei veltītā zinātniskā konferencē Senie un mūsdienu raksti. LU Akadēmiskā bibliotēka, 2015. gada 10. februārī. (Programma apstiprina dalību.)
 • Grīnuma, Gundega. Aspazija pie augstāko mācību iestāžu sliekšņa. LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedras rīkotā zinātniskā konferencē Autobiogrāfiskums Aspazijas un Kurzemes rakstnieču tekstos. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 2015. gada 26. martā.
 • Grīnuma, Gundega. Salstošā Aspazija Alpu dienvidpusē. Kurzemes reģionālajā literatūras konferencē Zināmais nezināmajā: četras sarunas par Aspaziju. Kuldīgas Mākslas nams, 2015. gada 19. martā. (Programma apstiprina dalību.)
 • Hausmanis, Viktors. Mazāk ievērotās Aspazijas drāmas. Liepājas 21. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Liepājas Universitāte, 2015. gada 19.–20. martā. (Programma apstiprina dalību.)
 • Helviga Anita. Raiņa sonets – literatūrzinātnes termina evolūcija –Liepājas Universitātes 21. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” 2015. gada 19.–20. martā.
 • Jakovļeva Mārīte. Ieskats Kurzemes hercogu virtuvē.  LU 73. zinātniskā konference Rīga, 2015. gada 20. februārī.
 • Jakovļeva Mārīte. Kurzemes hercoga Jēkaba pūliņi Polijas-Lietuvas un Zviedrijas samierināšanā 17. gadsimta 40.–50. gados.  LU 73. zinātniskā konference Rīga, 2015. gada 11. februārī.
 • Jansone Ilga. Konstantīna Karuļa devums zinātnē. – “Senie un mūsdienu raksti”. Zinātniska konference, veltīta valodnieka un kultūrvēsturnieka Konstantīna Karuļa simtgadei. LU Akadēmiskā bibliotēka, 2015. gada 10. februāris.
 • Jansone Ilga. No priekšvārdu kompozītiem darināti Vidzemes onīmi.– Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Letonika un kultūru migrācija”. Latviešu valodas institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2015. gada 23.–24. februāris.
 • Jērāne Santa. Daži līdz šim mazākapskatītie vārdnīcu struktūras aspekti. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Letonika un kultūru migrācija”. Latviešu valodas institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2015. gada 23.–24. februāris.
 • Jundzis, Tālavs. K. Karulis – latviešu stenogrāfijas pamatlicējs. – Zinātniska konference “Senie un mūsdienu raksti”. Rīga, LU Akadēmiskā bibliotēka, 2015. gada 10. februāris.
 • Jundzis, Tālavs. Profesoru iesaiste zinātniskos pētījumos un Valsts pētījumu programmas. –  Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas diskusija “Profesūras izaicinājumi augstākajā izglītībā un sabiedrībā”. Rīga, Latvijas Universitāte, 2015. gada 2. februāris.
 • Jundzis, Tālavs. Vai tautas vēlēts prezidents tautu tuvinās varai? – Diskusija “Vai tautas vēlēts prezidents?”. Rīga, Biznesa augstskola “Turība”, 2015. gada 5. marts.
 • Jundzis, Tālavs. Ziņojums seminārā “Latvijas prezidents – ievēlams, ieceļams vai iepērkams?” Rīga, 2015. gada 31. marts.
 • Kalniete Madara. Valodas līdzekļu ekonomijas paņēmieni interneta vietnē twitter.com. – LU 73. konference. Latviešu un vispārīgās valodniecības sekcija “Gramatika un saziņas situācija”. LU HZF, 2015. gada 6. februāris. [Stenda referāts]
 • Karlsone Anete. “Krāsaugu lietojuma tradīcijas atspoguļojums latviešu preses izdevumos (19. gs. beigas – 1940. gadi)”. Starptautiska konference “Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXV zinātniskie lasījumi”; Daugavpils, 2015. gada 29.–30. janvāris.
 • Kazakeviča Agita. Sekundārās predikativitātes izpausme divdabja ar -ot(ies) lietojumā. – LU 73. konference. Latviešu un vispārīgās valodniecības sekcija “Gramatika un saziņas situācija”. LU HZF, 2015. gada 6. februāris. [Stenda referāts]
 • Krastiņš, Jānis. Arhitekts Konstantīns Pēkšēns: Lekcija Rīgas Jūgendstila muzeja gidu seminārā 2015. gada 19. februārī.
 • Krastiņš, Jānis. Koka ēkas Latvijas pilsētu apbūvē: Lekcija koka restaurācijas apmācības kursā pedagogiem Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 2015. gada 19. martā (sadarbībā ar EEA Finanšu Instrumenta projektu Nr. EEZLV04/INP/2013/5).
 • Kupšāne, Ingrīda. Latvietis Anglijā G. Janovska prozā. Daugavpils Universitātes ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXV Zinātniskie lasījumi, darba grupa/tematiskā sekcija Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. 2015. gada 29.–30. janvārī.
 • Lipša Ineta. Otrās šķiras restorāni Latvijā 20. gadsimta 20. – 30. gados: maskulinitātes aspekti”. LU 73. zinātniskā konference Rīga, 2015. gada 20. februārī.
 • Lukaševičs, Valentīns. Baltkrievu literatūras un kultūras zīmes Latgalē (1990–2014). Daugavpils Universitātes ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXV Zinātniskie lasījumi, darba grupa/tematiskā sekcija Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. (Programma apstiprina dalību.) 2015. gada 29.–30. janvārī.
 • Markus-Narvila Liene. Bārtas izloksnes morfoloģiskās iezīmes J. Ķībura manuskriptā “Sendienu dziesma” = Morphological peculiarities of Barta sub-dialect in manuscript by J. Ķīburs “The Song of Bygone Days”.– Starptautiskā zinātniskā konference “XXV Zinātniskie lasījumi”. DU Humanitārā fakultāte, 2015. gada 29.–30. janvāris.
 • Migla Ilga. “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca” un tās leksikogrāfiskais process = “The Dictionary of Modern Latvian Language” and its lexicographical process.– Starptautiskā zinātniskā konference “XXV Zinātniskie lasījumi”. DU Humanitārā fakultāte, 2015. gada 29.–30. janvāris.
 • Ozola Ieva. Izloksnes variantu atšifrēšana un publicēšana: Lejaskurzemes izlokšņu sieviešu dzimtes vienskaitļa datīva galotnes piemērs – Latvijas Universitātes 51. A. Ozola dienas konference “Fonētiskie varianti un to atveide tekstos”, veltījums Adalberta Becenbergera “LettischeDialekt-Studien” (1885) 130. gadadienai.Rīga 20.03.2015.
 • Pelše, Stella. Proletāriskās mākslas aprises starpkaru posma Latvijas kreisajā periodikā = Reflection of the Proletarian Art in the Left-Wing Periodicals of the Interwar Period in Latvia – Kreisuma ideja kultūrā. Parole – Asja = Leftist Ideas in Culture. The Password – Asja: Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference Rīgā un Valmierā 2015. gada 6.–8. martā.
 • Rapa Sanda. Desemantizēšanās latviešu toponīmijā. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Letonika un kultūru migrācija”. Latviešu valodas institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2015. gada 23.–24. februāris.
 • Rinkeviča, Rudīte. Pilsēta pilsētā: Luīzes Pastores “Maskačkas stāsts”. Daugavpils Universitātes ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXV Zinātniskie lasījumi, darba grupa/tematiskā sekcija Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. 2015. gada 29.–30. janvārī.
 • Romanovska, Alīna. Robeža un diaspora: Antona Austriņa nacionāli telpiskās dominantes. Daugavpils Universitātes ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXV Zinātniskie lasījumi, darba grupa/tematiskā sekcija Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. 2015. gada 29.–30. janvārī.
 • Roze Anitra. Adjektīvs “pelēks” un salīdzinājumi ar komponentu “pelēks” latviešu valodā.– Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Letonika un kultūru migrācija”. Latviešu valodas institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2015. gada 23.–24. februāris.
 • Rožkalne, Anita. Romāna žanra problēma Gundegas Repšes daiļradē. Liepājas 21. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Liepājas Universitāte, 2015. gada 19.–20. martā.
 • Saliņa, Elita. Ekonomiskās emigrācijas atspoguļojums V. Lācīša romānā “Stroika ar skatu uz Londonu” un garstāstā “Pamodināt Lāčplēsi”. Daugavpils Universitātes ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXV Zinātniskie lasījumi, darba grupa/tematiskā sekcija Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. 2015. gada 29.–30. janvārī.
 • Skulte, Ilva. Robežu pārkāpšana tekstu grupas “Orbita” darbos: mediji, modalitātes un valodas. Daugavpils Universitātes ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXV Zinātniskie lasījumi, darba grupa/tematiskā sekcija Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. 2015. gada 29.–30. janvārī.
 • Spārītis, Ojārs. Erlebte aber nicht geschriebene Seiten der deutschbaltischen Kunst un des deutschbaltischen Kunstmilieus – 1950 – 2015. 65 Jahre Deutsch-Baltische Landsmannschaft in Bayern e.V. München, 28. Februar 2015.
 • Spārītis, Ojārs. Par ilgdzīvošanas mītiem, uztveres stereotipiem un ilgdzīvošanas ētiku – Rīgas Stradiņa universitātes 2015. gada zinātniskā konference Rīgā 2015. gada 26.–27. martā.
 • Stafecka Anna. Par dažām tendencēm augšzemnieku dialekta izloksnēs = On some trends in High Latvian dialect. – Starptautiskā zinātniskā konference “XXV Zinātniskie lasījumi”. DU Humanitārā fakultāte, 2015. gada 29.–30. janvāris.
 • Strelēvica-Ošiņa Dace. “Mēs esam daudzskaitlis”: valodnieciskā terminoloģija kā stilistisks līdzeklis dzejā. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Letonika un kultūru migrācija”. Latviešu valodas institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2015. gada 23.–24. februāris.
 • Tišheizere, Edīte. Raiņa metamorfozes – “Indulis un Ārija” Liepājas teātrī, “Raiņa sapņi” Nacionālajā teātrī. Liepājas 21. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Liepājas Universitāte, 2015. gada 19.–20. martā.
 • Valtere, Inese. Galvaspilsēta un perifērija Augusta Saulieša tekstos. Daugavpils Universitātes ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXV Zinātniskie lasījumi, darba grupa/tematiskā sekcija Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. 2015. gada 29.–30. janvārī.
 • Vasiļjeva, Elīna. Holokausts latviešu trimdas literatūrā. Daugavpils Universitātes ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXV Zinātniskie lasījumi, darba grupa/tematiskā sekcija Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. 2015. gada 29.–30. janvārī.
 • Zagorska, Ilga. Late Palaeolithic Tanged Points in Latvia. Starptautiska konference: International Open Workshop 2015: Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes IV. 4. sekcija –  From East to West – Paleoethnography of the Late Palaeolithic Tanged Pointgroups. Ķīle, Vācija. 2015. gada 14.–17.martā.